عملکرد کارآفرینانه و قابلیت های بازاریابی صادراتی پسته بر عملکرد صادرات با نقش تعدیل کننده رقابت ناکارآمد

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

صادرات یکی از متغیرهای اصلی تولید و درآمد ملی است. عملکرد صادرات نیز یکی از روش های اصلی برای تامین درآمد و استفاده از ظرفیت های سرمایه گذاری می باشد. هدف از این تحقیق تبیین نقش عملکرد کارآفرینی و قابلیت های بازاریابی صادراتی بر عملکرد صادرات با نقش تعدیل کننده رقابت ناکارآمد می باشد. این پژوهش از نوع کاربردی مبتنی بر هدف بوده و از نظر گردآوری داده ها، مطالعه ای توصیفی است. جامعه ی آماری پژوهش کلیه ی مدیران ثابت و معاونان شرکت های صادرکننده پسته استان کرمان در سال 1398 به تعداد 280 نفر می باشد. حجم نمونه با استفاده از جدول گرجسی مورگان برابر با 162 نفر برآورد گردید. پس از تجزیه و تحلیل داده ها مشخص شد عملکرد کارآفرینانه و بازاریابی صادراتی بر عملکرد صادرات تاثیر معنی داری دارد. همچنین نقش تعدیل گر رقابت ناکارآمد در تاثیر بازاریابی صادراتی بر عملکرد صادرات اثبات گردید. لذا، پیشنهاد می گردد که مدیران شرکت های صادرکننده پسته در جهت افزایش سطح قابلیت های بازاریابی صادراتی تلاش کنند تا از این طریق زمینه برای افزایش همکاری و شناخت رقابت ناکارآمد فراهم شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 10
لینک کوتاه:
magiran.com/p2244494 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!