گروه های عاملی و فعالیت ضدمیکروبی عصاره آبی برگ انجیر معابد بر تعدادی از باکتریهای استاندارد بیماری زا در شرایط آزمایشگاهی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف

امروزه استفاده از ترکیبهای گیاهان دارویی جهت کنترل و درمان مسمومیت و عفونتهای باکتریایی مورد توجه قرار گرفته است. انجیر معابد (L religiosa Ficus) گیاهی چند ساله است که به خانواده Moraceae تعلق دارد. هدف از این پژوهش تعیین گروه های عاملی ترکیبات زیست فعال و اثر ضدباکتریایی عصاره آبی برگ انجیر معابد بر تعدادی از سویه های بیماریزا در شرایط آزمایشگاهی بود.

روش کار

عصارهگیری از برگهای انجیر معابد با روش خیساندن به مدت 48 ساعت انجام پذیرفت. با استفاده از روش های کربی-بایر و چاهک آگار قطر هاله های بازدارندگی از رشد باکتریها توسط عصاره آبی برگ انجیر معابد اندازهگیری شد. حداقل غلظت بازدارندگی و حداقل غلظت کشندگی به ترتیب با استفاده از روش رقیق سازی در چاهک 96 خانهای و پورپلیت تعیین گردید. از دستگاه طیف- سنج مادون قرمز تبدیل فوریه)FTIR)جهت بررسی گروه های عاملی ترکیبات زیست فعال موجود در عصاره آبی برگ انجیر معابد استفاده شد.

یافته ها

باکتری استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس با قطر هاله 1/13 و 3/16 میلیمتری در روش های کربی-بایر و چاهک آگار بیشترین حساسیت را نسبت به عصاره برگ انجیر معابد داشت. حداقل غلظت بازداندگی برای سالمونال تیفی موریوم، انتروباکتر آیروژنز، استافیلوکوکوس اپیدرمیس و لیستریا اینوکوا به ترتیب 128 ،64 ،32 و 32 میلیگرم بر میلیلیتر محاسبه شد. حداقل غلظت کشندگی عصاره آبی برگ انجیر معابد برای سالمونال تیفی موریوم، انتروباکتر آیروژنز، استافیلوکوکوس اپیدرمیس و لیستریا اینوکوا به ترتیب بزرگتر از 512 ،512 ،128 و 256 میلیگرم بر میلیلیتر محاسبه شد. طیف حاصل از عصاره آبی برگ انجیر معابد پیکهایی در ،771/85 ،833/14 ،861/75 ،1068/3 ،1168/22 ،1311/24 ،1423/13 ،1568/96 ،2929/4 ،2976/55 ،3395/9 محدوده 61/665 و 14/616 سانتیمتر نشان داد.

نتیجهگیری

عصاره آبی انجیر معابد دارای فعالیت ضدمیکروبی بر باکتریهای سالمونال تیفی موریوم، انتروباکتر آیروژنز، استافیلوکوکوس اپیدرمیس و لیستریا اینوکوا بود. بنابراین، استفاده از عصاره آبی شیشهشور در صنایع داروسازی توصیه میشود.

زبان:
فارسی
صفحات:
22 تا 31
لینک کوتاه:
magiran.com/p2244636 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!