در واکنش تابعی زمان محدودکننده است یا حد سیری؟ بررسی موردی: واکنش تابعی چند لکه ای سن شکارگر Nesidiocoris tenuis روی تخم بید گوجه فرنگی Tuta absoluta

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

یکی از روش های بررسی کارایی شکارگر به عنوان عامل کنترل بیولژیک ، مطالعه ی واکنش تابعی می باشد. در واکنش تابعی کلاسیک دو فرض وجود دارد: 1- شکار پراکنش مکانی تصادفی دارد 2-نرخ شکارگری با زمان محدود می گردد. در این مطالعه عامل محدود کننده ی نرخ شکارگری پوره ی سن اول و پنجم و ماده ی بالغ Nesidiocoris tenuis  روی تخم بید گوجه فرنگی، در قالب واکنش تابعی چند لکه ای بررسی شد. دو مجموعه تراکم طعمه در اختیار شکارگر قرار گرفت به طوری که بیشترین تراکم یا مجموع تراکم طعمه در همه لکه ها برابر با حد سیری شکارگر باشد. زمان آزمایش برای حشرات کامل ماده و پوره ی سن پنجم 1، 2 و 3 ساعت و برای پوره سن اول 1، 5/1 و 2 ساعت بود. نتایج نشان داد کهشکارگرقبل از آن که با زمان محدود شود با گنجایش معده ی خود محدود شده است. واکنش تابعی هر سه مرحله ی زیستی شکارگر از نوع دوم بود و فراسنجه های Th و a'  برای پوره سن اول و پنجم و ماده ی بالغ،،به ترتیب، 033/4 دقیقه و 0385/0 بر دقیقه، 517/3 دقیقه و 0305/0 بر دقیقه و 512/2 دقیقه و  0278/0 بردقیقه برآورد شد. براین اساس، N. tenuis می تواند به عنوان یک عامل کنترل بیولژیک کارآمد برای بید گوجه فرنگی در نظر گرفته شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
213 تا 226
لینک کوتاه:
magiran.com/p2245174 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!