تاثیر مخمر ساکارومایسس سرویسیه در مقایسه با موننسین بر تنش اکسیداتیو بره های پرواری در شرایط تنش گرمایی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
به منظور بررسی تاثیر افزودن مخمر در مقایسه با موننسین بر تنش اکسیداتیو بره های پرواری در شرایط تنش گرمایی طبیعی، از 15 راس بره نر لری، در سه گروه پنج راسی در قالب طرح کاملا تصادفی، استفاده شد. گروه های آزمایشی شامل گروه یک: جیره پایه، گروه دو: جیره پایه + پنج گرم مخمر ساکارومایسس سرویسیه و گروه سه: جیره پایه + 30 میلی گرم موننسین بودند. در پایان دوره، خون گیری و آنزیم های آنتی اکسیدان و برخی از فراسنجه های خونی اندازه گیری گردید. افزودن مخمر ساکارومایسس سرویسیه به جیره پایه، باعث افزایش معنی دار میزان گلوتاتیون احیاء (16/4 میکرو مول در هر میلی گرم پلاسما) و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی سوپر اکسید دیسموتاز (80/10 واحد بین المللی در هر میلی گرم پلاسما)، کاتالاز (15/2 نانو مول در هر میلی گرم پلاسما)، گلوتاتیون پراکسیداز (36/75 واحد بین المللی در هر میلی گرم پلاسما)، پاراکسوناز (71/42 واحد بین المللی در هر میلی گرم پلاسما) و کاهش معنی دار مقدار اکسید نیتریک (85/14 میکرو مول در هر میلی لیتر پلاسما) و مالون دی آلدیید (74/33 میکرو مول در هر میلی لیتر پلاسما) در مقایسه با جیره شاهد و افزودن موننسین در پلاسمای خون بره های پرواری گردید (05/0(P
زبان:
فارسی
صفحات:
47 تا 56
لینک کوتاه:
magiran.com/p2245227 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!