الگوی تکامل ساختاری منطقه جنوب نطنز شاهدی از تقابل ترافشارش راستگرد بر راندگیهای قدیمی تر در ایران مرکزی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
منطقه جنوب در پایانه جنوب باختری سامانه گسلی قم- زفره در ایران مرکزی واقع است. تحلیل ساختاری این منطقه، نشان دهنده آن است که گسل های راندگی اولیه با روند عمومی خاوری- باختری تا شمال باختری- جنوب خاوری همچون گسل فسخود واقع به طور عمده مجموعه واحدهای رسوبی قدیمی پرمین- تریاس (سازندهای جمال، نایبند و شتری) را بر روی واحدهای جوان تر رانده است. این مجموعه در ادامه توسط گسل های امتدادلغز با روندهای شمال باختر- جنوب خاور و شمال خاور- جنوب باختر قطع و جابجا شده اند. این مجموعه های امتدادلغز جوان تر از ایوسن، در ارتباط با فعالیت های راستالغز گسل قم- زفره بوده و رده های پایین تر منشعب شده از پهنه اصلی این گسل می باشند. تلفیق داده های ساختاری و شواهد زمان بندی تغییرشکل بدست آمده از ناپیوستگی های عمده نشانگر آن است که این منطقه در بازه زمانی قبل از کرتاسه زیرین چین خوردگی ناحیه ای را پشت سر گذاشته است و در ادامه در بازه زمانی کرتاسه زیرین مطابق با سایر بخشهای ایران مرکزی کشش ناحیه ای را متحمل شده است. راندگی های مشاهده شده در منطقه، در بازه زمانی پس از کرتاسه زیرین در منطقه اتفاق افتاده است. و در نهایت تغییرشکل های جوانتر از الیگوسن مرتبط با رده های گسلی، گسل قم- زفره ساختارهای قدیمی تر را قطع و جابجا نموده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
255 تا 268
لینک کوتاه:
magiran.com/p2246615 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!