ازریابی برخی شاخص های شیمیایی و باکتریایی سوریمی کپور معمولی (Cyprinus carpio) حاوی غلظت های مختلف عصاره ریحان (Ocimum basilicum) طی نگهداری در یخچال

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف

تولید سوریمی از ماهیان کم مصرف و نگهداری آن به صورت منجمد روشی مرسوم است. در برخی مواقع می توان سوریمی را به صورت تازه و بدون انجماد برای کوتاه مدت در یخچال نگهداری نمود ولی استفاده از نگهدارنده ها نیز در این شرایط ضروری می باشد. با توجه به نگرانی های موجود نسبت به مضرات نگهدارنده های شیمیایی، تقاضا برای استفاده از انواع طبیعی این ترکیبات بویژه عصاره های گیاهی افزایش یافته است. در این مطالعه تاثیر غلظت های مختلف عصاره ریحان بر کنترل فساد شیمیایی و باکتریایی سوریمی حاصل از ماهی کپور معمولی در یخچال در زمان های مختلف بررسی شد.

مواد و روش ها: 

سوریمی تهیه شده از ماهی کپور معمولی به مدت 16 روز در یخچال تحت تاثیر غلظت های صفر (شاهد)، 2، 4، 6 و 8% عصاره ریحان قرار گرفت و کیفیت آن از طریق آزمون های شیمیایی (شاخص پراکسید؛ PV، تیوباربیتوریک اسید؛ TBA، مجموع بازهای نیتروژنی فرار؛ TVB-N و pH) و آزمون های باکتریایی (کل باکتری های هوازی مزوفیل؛ TVC و سرماگرا؛ PTC) ارزیابی گردید.

یافته ها : 

نتایج نشان داد با گذشت زمان مقادیر شاخص هایPV، TBA، TVB-N و pH در سوریمی حاوی عصاره ریحان بویژه غلظت 8% نسبت به گروه شاهد کاهش معنی داری داشت (05/0>P). تعداد باکتری های TVC و PTC در غلظت 8% عصاره ریحان به ترتیب از 22/2 و 02/2 به 93/3 و32/4 CFU/g Log در مدت 16روز افزایش یافتند که بطور معنی داری پایین تر از گروه شاهد بود (05/0>P).

نتیجه گیری

یافته های این مطالعه نشان داد غلظت 8% عصاره گیاه ریحان می تواند جهت نگهداری سوریمی کپور معمولی در یخچال برای مدت 16 روز موثر باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
95 تا 107
لینک کوتاه:
magiran.com/p2246675 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!