تعیین میزان بروز و وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری سل در شهر کرمان در سال 1397

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

سل یک بیماری عفونی تهدیدکننده حیات است که عمدتا توسط مایکوباکتریوم توبرکلوزیس ایجاد می گردد. تعیین میزان بروز بیماری سل و درمان افراد بیمار یکی از راهکارهای مهم جهت پیشگیری از بروز بیماری و تسریع در روند دستیابی به اهداف توسعه پایدار برای کاهش موارد سل است.

روش ها: 

این مطالعه توصیفی و از نوع مقطعی است. اطلاعات از داده های ثبت شده نظام مراقبت بیماری سل و پرسشنامه ای که توسط محقق ساخته شده بود با پرسش از بیماران و همچنین کارکنان نظام سلامت، استخراج شد.

یافته ها:

 تعداد کل موارد سل 89 نفر بود که 57/3% زن و مابقی مرد بودند. میانگین سن بیماران 61/71سال بود. موارد سل ریوی78/7 % و مابقی خارج ریوی بودند. بروز کلی موارد سل و بروز موارد اسمیر مثبت در شهر کرمان در سال 1397 به ترتیب برابر با 11/4 و 6/1 در 100000 نفر جمعیت بود. همچنین میزان بروز موارد سل اسمیر منفی و خارج ریوی در سال 1397 به ترتیب برابر با 2/1 و 2/2 نفر در 100000 هزار نفر جمعیت بود.

نتیجه گیری: 

مطالعه حاضر نشان داد بروز سل در شهر کرمان به میزان اندکی از حد متوسط کشوری بالاتر است که همین مقدار اندک هم نیاز به بررسی بیشتر و شناسایی علل و نهایتا اقدام در جهت کاهش بروز این بیماری را می طلبد.

زبان:
فارسی
صفحات:
210 تا 215
لینک کوتاه:
magiran.com/p2247208 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!