بررسی اثر جهانی شدن بر انتشار دی اکسید کربن در منطقه منا: کاربرد رگرسیون فضایی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

انتشار دی اکسید کربن یکی از مولفه های گرمای جهانی است که امروزه موردتوجه بسیار قرارگرفته است. جهانی شدن به عنوان یک پدیده فراگیر در جهان جنبه های اقتصادی و اجتماعی افراد را تحت تاثیر قرار داده است. ازاین رو، با توجه به این که جهانی شدن و افزایش سهم کشورها در شبکه تجارت جهانی نیازمند فعالیت های گسترده اقتصادی و تولیدی است، تردیدهایی درباره اثر جهانی شدن بر انتشار دی اکسید کربن وجود دارد. با توجه به نبود اجماع در این حوزه، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا جهانی شدن موجب افزایش انتشار دی اکسید کربن می شود یا اینکه کاهش آن را به دنبال دارد. به منظور دستیابی به این هدف، از الگوی پانل فضایی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که جهانی شدن اثری مثبت و معنی دار بر انتشار گاز دی اکسید کربن در منطقه منا دارد. به عبارتی، روند رو به رشد جهانی شدن اقتصاد موجب انتشار بیشتر دی اکسید کربن شده است. همچنین، به دلیل وجود رابطه فضایی میان کشورهای منطقه منا، پیشنهاد می شود کشورها جهت کاهش آثار مخرب فعالیت های اقتصادی اقدام به همکاری بیشتر و سیاست های مشترک در این زمینه کنند.

زبان:
فارسی
صفحات:
53 تا 68
لینک کوتاه:
magiran.com/p2247946 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!