تحلیل ترکیب و تنوع گیاهی زیر آشکوب در توده های طبیعی و جنگل کاری شده هیرکانی غربی (مطالعه موردی: سنگ پشته رامسر)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی و ارزیابی پوشش گیاهی زیرآشکوب توده های طبیعی و جنگل کاری شده توسکا Alnus subcordata C.A.Mey، پلت Acer velutinum Bioss.، بلندمازوQuercus castaneifolia C.A.Mey. و زربین Cupressus sempervirens subsp. horizontalis (Mill.) A.Camus در سنگ پشته رامسر انجام شد. بدین منظور تعداد 96 قطعه نمونه 400 متر مربعی به روش تصادفی-منظم برداشت شد. پوشش های علفی و زادآوری کف در 480 میکرو قطعه 1× 1 متر مربعی ثبت شدند. طیف زیستی گیاهان بر اساس شکل های رویشی رانکایر و پراکنش جغرافیایی گونه ها بر اساس طبقه بندی زهری تعیین شد. یافته های حاصل از بررسی نشان داد که 30 گونه گیاهی متعلق به 23 خانواده در کل عرصه ها حضور دارند که بیشترین گونه ها متعلق به خانواده های Fabaceae، Poaceae ،Rosaceae و Solanaceae بودند. از نظر شکل زیستی همی کریپتوفیت ها و کریپتوفیت ها در مجموع با 73/68 درصد شکل های رویشی غالب بودند. بررسی پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه نشان داد که عناصر گیاهی ناحیه اروپا-سیبری بیشترین عناصر گیاهی منطقه مورد پژوهش را تشکیل می دهند. بررسی تنوع زیستی گونه های گیاهی در توده های مورد نظر نشان داد که شاخص های تنوع گونه ای سیمپسون و شانون وینر و شاخص غنای مارگالف از نظر آماری معنی دار نبودند و شاخص های غنای منهنیک و شاخص های یکنواختی کامارگو و اسمیت ویلسون اختلاف معنی داری را نشان دادند. در غنای گونه ای شاخص منهنیک در توده بلندمازو بیشترین مقدار و در توده زربین کمترین مقدار را داشته است. در مورد شاخص یکنواختی کامارگو و اسمیت - ویلسون در توده افرا بیشترین مقدار و در توده زربین کمتر از سایر توده ها بود.

زبان:
فارسی
صفحات:
103 تا 116
لینک کوتاه:
magiran.com/p2247991 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!