بررسی عملکرد پرستاران در کاربرد اصول اخلاقی حین انجام پانسمان بیماران در بیمارستان شهید بهشتی کاشان، سال 1396

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف

رعایت اخلاق لازمه مراقبت های بالینی است. یکی از مراقبت های پرستاری، مراقبت از زخم و انجام پانسمان است. در مراقبت های پرستاری ازجمله پانسمان، علاوه بر رعایت روش صحیح، رعایت اصول اخلاقی نیز ضروری است. بااین وجود در نتایج برخی از مطالعات، عملکرد پرستاران در این زمینه رضایت بخش نبوده است. با توجه به اهمیت این موضوع، پژوهش حاضر با هدف تعیین عملکرد پرستاران در کاربرد اصول اخلاقی در پانسمان انجام شد.

مواد و روش ها

مطالعه حاضر به روش توصیفی-مقطعی از اردیبهشت 1396 تا آذر همان سال روی 200 پرستار بیمارستان شهید بهشتی کاشان انجام شد. روش نمونه گیری به صورت آسان بود و داده ها از طریق چک لیست محقق ساخته جمع آوری شد که شامل اطلاعات دموگرافیک و بررسی عملکرد پرستاران در رعایت اصول اخلاق در پانسمان بود. داده ها از طریق آزمون های یو من ویتنی و همبستگی پیرسون تحلیل شدند و سطح معنی داری کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد.

یافته ها

نتایج نشان داد میانگین سنی پرستاران 52/6 ± 87/24 بود. درمجموع 66 درصد از نمونه ها مونث، 5/61 درصد مجرد و از نظر وضعیت شغلی، 75 درصد از مشمولین طرح نیروی انسانی بودند. میانگین نمره کسب شده از چک لیست با دامنه نمره 0 تا 30 برابر 11/4 ± 63/20 بود. 57 درصد از عملکرد پرستاران در کاربرد اصول اخلاقی حین پانسمان بیماران در سطح خوب قرار داشت. از بین متغیرهای زمینه ای، وضعیت تاهل و وضعیت شغلی با نمره کل رابطه معنی داری نشان داد (05/0>P)، به طوری که میانگین نمره پرستاران متاهل و مشمولین طرح نیروی انسانی از دیگر پرستاران بیشتر بود.

استنتاج

نتایج حاکی از آن بود که تنها نیمی از پرستاران عملکرد خوبی داشته اند و میانگین نمره آن ها در سطح متوسط قرار داشته است. ازاین رو پیشنهاد می شود مسیولان برنامه ریزی و اقدامات لازم را برای شناسایی علل و عوامل بروز کاستی ها انجام دهند و خط مشی های مربوط به این موارد را در نظر بگیرند.

زبان:
فارسی
صفحات:
41 تا 49
لینک کوتاه:
magiran.com/p2248434 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!