جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Astragalus dianat-nejadii

پیام:
چکیده:

گونه Astragalus dianat-nejadii انحصاری ایران بوده و در جنگلهای ارسباران در استان آذربایجان شرقی پراکنش دارد. جایگاه حفاظتی این گونه براساس معیارهای اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) بررسی شد. محدوده پراکنش جغرافیایی گونه (EOO) با استفاده از نرمافزار ژیوکت محاسبه شد. همچنین برای تعیین تعداد افراد بالغ، چند پلات در رویشگاه مستقر و تعداد آنها شمارش شد. این گونه با توجه به سه معیار محدوده پراکنش جغرافیایی، سطح اشغال و تعداد افراد بالغ، درگروه در بحران انقراض قرار گرفت. اگرچه این گونه به علت خشبی و خاردار بودن، مورد چرای دام قرار نمیگیرد ولی رویشگاه آن تحت تاثیر دخالتهای انسان مانند راهسازی و سایر موارد قرار دارد. بنابراین ضرورت دارد بهعنوان یک ذخیرهگاه ژنتیکی منحصربهفرد حفاظت شود. برای حفاظت از رویشگاه و جلوگیری از انقراض این گونه، میتوان به جمعآوری بذر و نگهداری آن در بانک ژن منابع طبیعی، تکثیر و کاشت آن در باغهای گیاهشناسی، بذرپاشی در رویشگاه اصلی و قرق قطعه ای از رویشگاه توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخیز داری کشور اقدام کرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
149 تا 155
لینک کوتاه:
magiran.com/p2248776 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!