بررسی پزشکی - حقوقی جنایت به سیستم شنوایی شخص دارای کاشت حلزون شنوائی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله مروری (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

حلزون گوش از نظر آناتومی جزء گوش داخلی و از نظر عملکردی جزء مکانیسم حسی است. برای اشخاص، خصوصا کودکانی که دارای نقص شنوایی حسی- عصبی در حد عمیق هستند و از سمعک نتوانند استفاده کنند عمل کاشت حلزون انجام می شود. با عمل کاشت حلزون، منفعت شنوایی به شخص باز می گردد. تاکنون هزاران نفر در ایران عمل کاشت حلزون انجام داند. با توجه به گستردگی عمل کاشت و فراوانی اشخاصی که این عمل را انجام داده اندو با عنایت به خلا قانونی موجود، موضوع جنایت بر سیستم شنوایی این اشخاص از منظر حقوقی بررسی نشده است.

روش تحقیق

این تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی و بر اساس مطالعات و جمع آوری داده های حقوقی و پزشکی است.

نتیجه گیری

با عنایت به مفهوم عضو، حلزون گوش بر اساس ماهیت عملکردی خود به عنوان عضو مستقل محسوب می گردد. در عمل کاشت حلزون بر خلاف پیوند، جاگذاری بافت یا عضو غیر بیولوژیک انجام می گیردکه آثار حقوقی جنایت بر آن متفاوت از عضو پیوندی است. آز انجاییکه دستگاه کاشت حلزون فاقد حیات بیولوژیکی است لذا بین گوش جانی و مجنی علیه مماثله تام برقرار نیست و در حکم مماثل است.  با عنایت به اینکه با عمل کاشت، شنوایی مجنی علیه به حالت طبیعی بر می گردد در صورت جنایت، مستفاد از ماده 570 ،566 و 682 ق.م.ا و نظر به استفتاء به عمل آمده  حسب مورد خسارات سنگین اعم از ضمان مالی، دیه منفعت شنوایی، ارش جنایت و ارش افت عملکردی به عنوان مجازات تعیین می گردد.

زبان:
فارسی
صفحات:
211 تا 220
لینک کوتاه:
magiran.com/p2249095 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!