دیدگاه معلمین ایرانی آیلتس و تافل آی بی تی درباره ساختار بخش های ادراکی و تولیدی این دو آزمون از منظر اصول ارزیابی پویا و ایستا

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

روشارزیابی پویا یک روش جدید است که در آن قابلیت یادگیری افراد از طریق ارایه بازخورد ارزیابی می شود. این شیوه ارزیابی تاکنون در آزمونهای مهم بین المللی مورد تحقیق چندانی قرار نگرفته است. هدف تحقیق حاضرکه با روش ترکیبی متوالی صورت گرفته ⸲ بررسی دیدگاه معلمین ایرانی آیلتس و تافل آی بی تی درباره ساختار بخش های ادراکی و تولیدی این دو آزمون از منظر ارزیابی پویا و ایستاست. همچنین⸲ این تحقیق به بررسی میزان تطبیق بخش های ادراکی و تولیدی آزمون آیلتس و تافل آی بی تی ، با استانداردهای ارزیابی پویا و ایستا می پردازد. برای تحقق اهداف تحقیق⸲ در بخش کمی ،100 معلم آیلتس و تافل آی بی تی که اطلاعات کافی درباره این آزمونها داشتند و ازطریق روش گلوله برفی و هدفمند انتخاب شدند به دو پرسشنامه هشت سوالی تالیف محقق درباره ویژگیهای این آزمونها ، پاسخ دادند. برای اطمینان از صحت داده های کمی جمع آوری شده، 10 تن از اساتید مطلع آیلتس و تافل آی بی تی که به پرسشنامه پاسخ داده بودند مورد مصاحبه نیمه ساختاری قرارگرفتند. مصاحبه ها با بکار گیری چارچوب طبقه بندی ویژگیهای ارزیابی ایستا و پویا که توسط خود محقق گردآوری شده بود مورد تحلیل محتوایی قرار گرفت.نتایج کمی تحقیق با تایید نتایج کیفی نشان داد که آزمونهای آیلتس و تافل آی بی تی عمدتا مطابق با اصول ارزیابی ایستا هستند. اما، برخی ویژگیهای ارزیابی پویا نیز درهر دو آزمون وجود دارد. یافته های این تحقیق دربردارنده برخی مفاهیم ضمنی آموزشی است که تبیین شده است.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
1 تا 16
لینک کوتاه:
magiran.com/p2249211 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!