تاثیر عصاره هیدرو الکلی برگ آلوئه ورا بر حرکات کولون ایزوله موش صحرایی نر و تداخل اثر آن با سیستم های کولینرژیک، آدرنرژیک و نیتریک اکسید

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

برگ گیاه آلویه ورا(صبر زرد) از دیرباز در طب و تغذیه مورد استفاده جوامع مختلف بوده است. برخی اثرات فیزیولوژیک این گیاه از قدیم در جهت درمان برخی از اختلالات گوارشی نظیر زخم معده، برگشت اسید معده به مری مورد استفاده بوده است. لذا هدف از این مطالعه تعیین و تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ آلویه ورا بر حرکات کولون ایزوله موش صحرایی نر و تداخل اثر آن با سیستم های کولینرژیک، آدرنرژیک و نیتریک اکسید بود.

روش بررسی

در این مطالعه تجربی که در سال 1395انجام شد، تعداد 25 موش وارد مطالعه شده و از بین آنها 20 سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار با میانگین وزنی بین 180 تا 250 گرم و سه ماه سن به طور تصادفی انتخاب شدند. موش ها به مدت یک هفته در شرایط کنترل شده نور(سیکل 12 ساعته تاریکی و روشنایی) و دمای 2±22 درجه سانتی گراد و آب و غذای کافی نگهداری شدند. موش های صحرایی نر بالغ ابتدا به وسیله اتیل اتر بیهوش و سپس  بافت کولون (بخش صعودی) آنها جدا و به قطعات یک سانتی متری تقسیم شد. قطعات به ترانسدیوسر نیرو به صورت طولی آویزان شد و به درون حمام های بافتی محتوی محلول تیرود اکسیژنه 37 درجه سانتی گراد و4/7=  PHفرو برده شد. فعالیت مکانیکی قطعات به وسیله ترانسدیوسر ایزوتونیک نیرو و دستگاه پاورلب در حالت پایه، در پاسخ به استیل کولین 6-10 مولار، آتروپین 3-10 × 7/1 مولار، اپی نفرین 6-10 مولار، پروپرانولول 6-10 مولار  و مهارکننده آنزیم نیتریک اکسید سنتتاز 4-10 مولار در حضور عصاره هیدروالکلی ثبت گردید، هم چنین فعالیت مکانیکی قطعات گروه کنترل در شرایط مشابه با حلال عصاره ثبت شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون آماری تی مستقل و با در نظر گرفتن 05/0p≤  به عنوان سطح معنی داری تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها:

 فعالیت مکانیکی بافت در حضور عصاره، نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری داشت. هم چنین کاهش معنی داری در فعالیت مکانیکی بافت در حضور توام عصاره و پروپرانولول در مقایسه با گروه کنترل مشاهده شد، ولی تفاوت معنی داری در حضور استیل کولین، آتروپین، اپی نفرین، مهارکننده آنزیم نیتریک اکسید سنتتاز(L-NAME) و عصاره در مقایسه با گروه کنترل مشاهده نشد (05/0≤p).

نتیجه گیری: 

این تحقیق نشان داد که عصاره هیدروالکلی برگ آلویه ورا دارای اثر تعدیل کنندگی بر حرکات کولون می باشد که این اثر ممکن است مرتبط با سیستم کولینرژیک و نیتررژیک و مستقل از سیستم آدرنرژیک باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
825 تا 837
لینک کوتاه:
magiran.com/p2249861 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!