تحلیل شایستگی های حرفه ای اعضای هیات علمی در زمینه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

ارزشیابی بخش جدایی ناپذیر فرآیند یاددهی-یادگیری است که از آن برای هدایت و بهبود عملکرد استفاده می شود. پژوهش حاضر با هدف تحلیل شایستگی های حرفه ای اعضای هیات علمی در زمینه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی انجام گرفت.

روش ها

روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری شامل اعضای هیات علمی دانشگاه شاهد در سال تحصیلی 99-1398 در چهار دانشکده علوم انسانی، فنی و مهندسی، علوم پایه و کشاورزی بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی سهمیه ای تعداد 92 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است که روایی و پایایی آن تایید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های t استودنت تک گروهی، t دو گروه مستقل و تحلیل واریانس در محیط نرم افزار SPSS نسخه 23 استفاده شده است.

یافته ها

نتایج مطالعه نشان داد، وضعیت شایستگی های حرفه ای اعضای هیات علمی در ارزشیابی مرحله آغازین (با میانگین 88/3 و انحراف معیار 457/0) بالاتر از حد متوسط، در مرحله تکوینی (با میانگین 28/4 و انحراف معیار 399/0) و در مرحله پایانی (با میانگین 31/4 و انحراف معیار 404/0) در حد زیاد می باشد. بین نظرات پاسخگویان از لحاظ جنسیت (807/0 =P)، دانشکده تحصیلی (417/0 =P) و سابقه تدریس (965/0 =P) تفاوت معناداری در سطح 05/0P< مشاهده نشد.

بحث و نتیجه گیری

اساتید دانشگاه شاهد برای اجرای دقیق ارزشیابی پیشرفت تحصیلی باید بیش از پیش در زمینه دانش و مهارت های لازم از جمله نیازسنجی از دانشجویان در زمینه ارایه سرفصل های دروس و توجه به شرایط خاص دانشجویان توانمند شوند.

زبان:
فارسی
صفحات:
12 -23
لینک کوتاه:
magiran.com/p2250055 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.