تبیین وضعیت موجود و ایده آل مراکز مطالعات و توسعه آموزش از دیدگاه اعضای هیات علمی: یک مطالعه کمی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

از آنجایی که مراکز مطالعات و توسعه آموزش به عنوان مغز متفکر در بدنه آموزش عالی در دانشگاه های علوم پزشکی هستند. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت موجود و وضعیت ایده آل مراکز مطالعات و توسعه آموزش از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه ها انجام گرفته است.

روش ها

پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعی است که در سال 1396 در سطح مراکز مطالعات و توسعه آموزش کشور انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن به تایید متخصصان رسیده است و پایایی آن از طریق آلفای کورنباخ تایید شد. حجم نمونه توسط فرمول کوکران 1308 نفر به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون توصیفی و نرم افزار Spss ورژن 16 استفاده گردیده است.

یافته ها

نتایج مطالعه نشان داد با توجه به میانگین کلی، وضعیت موجود مراکز مطالعات و توسعه آموزش در حیطه های مورد مطالعه، از دیدگاه اعضای هیات علمی با میانگین 04/2 وضعیت نامطلوب برخوردار است و وضعیت ایده آل عملکردها و نقش ها با میانگین 23/3 وضعیتی مطلوب است.

نتیجه گیری

با توجه به یافته های مطالعه حاضر، توصیه می گردد هر یک از مراکز مطالعات و توسعه آموزش با استفاده از نتایج این مطالعه در جهت بهبود وضعیت موجود و ارتقای عملکرد و وظایف خود اقدام نمایند.

زبان:
فارسی
صفحات:
24 -35
لینک کوتاه:
magiran.com/p2250056 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.