رابطه ارکان مدل فعال سازی هنجار و انگیزش نسبت به صرفه جویی با رفتار صرفه جویی برق در خانواده های تهرانی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه رفتار صرفه جویی در مصرف برق در سرپرستان خانوارهای تهرانی با هنجارهای اخلاقی و انواع انگیزش نسبت به صرفه جویی بود. طرح  پژوهش حاضر یوصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری تمامی سرپرستان خانوار شهر تهران در سال 1398 بود. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری در دسترس با حجم 366 نفر استفاده شد. ابزار سنجش شامل سوالاتی برای سنجش ویژگی های جمعیت شناختی و ویژگی های خانه (DHC)،  مقیاس های آگاهی از مشکل (PAS)،  اسناد مسئولیت پذیری و آگاهی از پیامدها  (AROES)، هنجارهای شخصی(PNS)، رفتار صرفه جویی در مصرف برق  (ESBS)و انگیزش نسبت به صرفه جویی برق (MTSES) بود. تعداد کل گویه های برابر با 44 گویه بود. داده ها به صورت برخط و مدادکاغذی جمع آوری شدند. داده ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری و نرم افزارهای SPSS 25 و Smart PLS 3  مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که از بین متغیرهای جمعیت شناختی تنها وضعیت تاهل با رفتار صرفه جویی در مصرف برق ارتباط دارد. آگاهی از مشکل و اسناد مسئولیت پذیری و آگاهی از پیامدها، با هنجارهای شخصی رابطه مستقیم و معناداری داشتند و هنجارهای شخصی هم با صرفه جویی برق رابطه مستقیم داشت. بر اساس یافته ها، آگاهی از مشکل و اسناد مسئولیت پذیری و آگاهی از پیامدها و هنجارهای شخصی از طریق میانجی گری نسبی انگیزش  با رفتار صرفه جویی در مصرف برق ارتباط داشتند. از بین انواع انگیزش، انگیزش های یکپارچه، درونی، همانندسازی شده و درون فکنی شده به ترتیب بیشترین رابطه را با رفتار صرفه جویی در مصرف برق داشتند. تحریک انگیزش، سازوکار تبدیل مولفه های مدل فعال سازی هنجار به رفتار صرفه جویی برق است.

زبان:
فارسی
صفحات:
69 تا 91
لینک کوتاه:
magiran.com/p2251921 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!