ویژگی های روان سنجی مقیاس تعلق پذیری عمومی در دانشجویان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف از پژوهش حاضر، اعتباریابی و بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس تعلق پذیری عمومی در دانشجویان بود. این مطالعه کاربردی، یک طرح روان سنجی بود و جامعه آماری آن را دانشجویان دانشگاه بیرجند در سال تحصیلی 97-1396 تشکیل می دادند.. طی دو مطالعه به ترتیب 164 نفر (108 دختر و 56 پسر) و 236 نفر (156 دختر و 80 پسر)  از دانشجویان دانشگاه بیرجند به شیوه نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. گردآوری  داده ها با مقیاس های تعلق پذیری عمومی (GBS)، احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگ سالان (SELSA-S)، افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-21) و رضایت از زندگی (LOT) بود. همسانی درونی، روایی عاملی اکتشافی، تاییدی، ملاکی، پیش بین و سازه با نرم افزارهای 16-SPSS و 24-AMOS موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مقیاس، ساختاری دوعاملی با واریانس تبییین شده 61/56 درصد دارد. تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم نیز، تایید شد. روایی همگرا و واگرای مقیاس در ارتباط با احساس تنهایی اجتماعی و روایی پیش بین آن در ارتباط با افسردگی و رضایت از زندگی به تایید رسید. برحسب سن و جنسیت نیز، تفاوت معناداری به دست نیامد. به نظر می رسد، مقیاس تعلق پذیری عمومی (GBS) در دانشجویان از پایایی و روایی مناسبی برخوردار است.

زبان:
فارسی
صفحات:
113 تا 130
لینک کوتاه:
magiran.com/p2251923 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!