مقایسه عملکرد حافظه فعال در دانش آموزان دارای ناتوانی های ویژه یادگیری یک زبانه و دوزبانه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف از پژوهش حاضر، مقایسه حافظه فعال کودکان دارای ناتوانی های ویژه یادگیری یک زبانه و دوزبانه بود. روش پژوهش توصیفی از نوع پس رویدادی (علی- مقایسه ای) بود. جامعه آماری پژوهش شامل کودکان مقطع ابتدایی سال تحصیلی 93-1392 شهر تهران و شهرستان جوانرود بود. تعداد 60 نفر شامل 30 کودک (15 دختر و 15 پسر) یک زبانه (فارس) و 30 کودک (15 دختر و 15 پسر) دوزبانه (کرد- فارس) به صورت نمونه گیری در دسترس از مراکز ناتوانی های ویژه یادگیری انتخاب شدند. ابزار سنجش شامل مقیاس تجدید نظر شده هوشی وکسلر برای کودکان-نسخه چهارم (WISC-R) و خرده مقیاس حافظه فعال وکسلر (WWM) بود. داده‏ها با استفاده از مقیاس تجدید نظر شده هوش وکسلر کودکان و زیرمقیاس حافظه فعال آزمون وکسلر جمع آوری شد. به منظور تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی میانگین، انحراف استاندارد، آزمون t مستقل، آزمون فریدمن و نرم افزار 16-SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد که دو گروه یک زبانه و دوزبانه در متغیر حافظه فعال فضایی (17/2-=t و 05/0>p) و حافظه فعال (14/2-=t و 05/0>p) دارای تفاوت معناداری هستند. در متغیر توالی حرف- عدد (09/1-=t و 05/0<p) تفاوت معناداری مشاهده نشد. براساس یافته های پژوهش حاضر، می توان نتیجه گرفت که دوزبانگی در کودکان با ناتوانی های ویژه یادگیری با کارکردهای بهتر حافظه فعال همراه است.
زبان:
فارسی
صفحات:
165 تا 179
لینک کوتاه:
magiran.com/p2251926 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!