تعیین شرایط بهینه اصلاح سطحی چوب نوئل با روزین مالئیک

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
اصلاح سطحی با ترکیبات اصلاح کننده طبیعی دارای عامل اتصال شیمیایی مانند روزین مالییک می تواند با کاهش تعداد گروه های هیدروکسیل، به بهبود خواص فیزیکی چوب منتهی شود. این احتمال وجود دارد که افزایش دما یا حضور کاتالیزور، با بهبود جانشینی گروه های هیدروکسیل دیواره سلولی چوب، اثر مطلوب تری بر فرآیند واکنش و خواص فیزیکی چوب داشته باشد. تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر سطوح مختلف دما و حضور کاتالیزور کلریدآلومینیوم برای اعمال اصلاح سطحی با روزین مالییک و ارزیابی کارایی این اصلاح بر خواص فیزیکی چوب نویل انجام شد. نمونه ها به مدت 24 ساعت در محلول روزین مالییک به غلظت 40 درصد وزنی/حجمی (در حلال تولوین/ زایلن) غوطه ور شدند. گرمادهی نمونه ها، برای تعیین اثر دما، کاتالیزور و آبشویی کوتاه مدت، تحت دو سطح دمایی 60 درجه سانتی گراد، با و بدون کاتالیزور نمکی و 140 درجه سانتی گراد، در زمان 4 ساعت اعمال گشت. بر اساس نتایج طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه، اعمال اصلاح با کاهش گروه های هیدروکسیل موجب بهبود آب گریزی و ثبات ابعاد نمونه های تیمارشده گردید. در خاتمه بازه غوطه وری در آب، دمای بالاتر واکنش با تشکیل ساختار پایدارتر در برابر هیدرولیز، به حفظ افزایش وزن ناشی از تیمار منتهی گردید. افزایش دمای واکنش اصلاح از 60 به 140 درجه سانتی گراد، تفاوت معنی داری در صفات اندازه گیری شده ایجاد کرد، ولیکن حضور کاتالیزور در اصلاح تحت دمای 60 درجه سانتی گراد، به تشکیل ساختارهای پایدارتر منتهی شد. در یک نتیجه گیری کلی می توان اظهار داشت که بکارگیری کاتالیزور نمکی کلرید آلومینیوم در واکنش تیمار با روزین مالییک، با تشکیل ساختار پایدارتر در برابر هیدرولیز، امکان اعمال اصلاح سطحی در دمای محیط را میسر می سازد.
زبان:
فارسی
صفحات:
657 تا 668
لینک کوتاه:
magiran.com/p2252354 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!