ارزیابی بیان ژن های Bax و Bcl2 در آستروسیت های جداشده از بافت مغز انسان تحت اثر اگزوزوم های سرطان خون

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
پیش‌ زمینه و هدف

 تهاجم سرطان‌ها ازجمله لوسمی به سیستم عصبی مرکزی اتفاق می‌افتد، سلول‌های سرطانی ویژگی تکثیر و مقاومت در برابر آپوپتوز دارند. از طرفی اگزوزوم‌ها با ایجاد ارتباطات سلول به سلول موجب پیشرفت سرطان‌ها می‌شوند، در این مطالعه اثر اگزوزوم‌های سرطان خون بر بیان ژن‌های مرتبط با آپوپتوز در آستروسیت‌ها بررسی گردید.

مواد و روش‌ کار: 

 پس از کشت اولیه سلول‌های عصبی استخراج‌شده از بافت مغز، و ارزیابی ایمونوسیتوشیمی توسط آنتی‌بادی‌های Nestin، SOX2 و GFAP، از روش تریپسیناژ جهت جداسازی آستروسیت‌ها استفاده گردید. اگزوزوم‌ها از محیط کشت رده‌ی Nalm6 به روش اولتراسانتریفیوژ استخراج گردید و اثرات آن‌ها بر تکثیر و بیان ژن‌های Bax و Bcl2 به ترتیب توسط آزمون DAPI و Real time PCR در آستروسیت‌ها بررسی گردید.

یافته‌ها:

 نتایج ایمونوسیتوشیمی خلوص بالای 90درصد آستروسیت‌ها را نشان داد. آزمون DAPI پس از گذشت 48 ساعت نشان‌دهنده‌ی افزایش معنادار آستروسیت‌ها تحت تیمار با اگزوزوم (µg/ml50) نسبت به گروه کنترل می‌باشد (001/0 <p). همچنین میزان بیان ژن‌های Bax و Bcl2 در آستروسیت‌های تحت تیمار با اگزوزوم به ترتیب نشان‌دهنده‌ی کاهش و افزایش معنادار نسبت به گروه کنترل بوده است (01/0<p  و 05/0<p).

بحث و نتیجه‌گیری:

 اگزوزوم‌های سرطان خون موجب بر هم زدن تعادل در تکثیر آستروسیت‌ها و مهار آپوپتوز در آن‌ها با تغییر در بیان ژن‌های Bax و Bcl2 می‌گردند، بنابراین مطالعات بیشتر جهت شناسایی مسیرهای دقیق مولکولی دخیل در سرطان پیشنهاد می‌شود

زبان:
فارسی
صفحات:
912 تا 920
لینک کوتاه:
magiran.com/p2252797 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!