مطالعه استریولوژیک اثر حفاظتی آلفا لیپوئیک اسید بر بافت بیضه پس از تیمار با نانوذرات نقره در موش نژاد NMRI

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
پیش زمینه و هدف

با توجه به نقش نانوذرات نقره در القاء استرس اکسیداتیو و خاصیت آنتی اکسیدانتی آلفا لیپوییک اسید، هدف از این مطالعه بررسی اثر آنتی اکسیدانی آلفا لیپوییک اسید در کاهش اثرات نامطلوب نانونقره بر روی بافت بیضه موش های بالغ بود.

مواد و روش ها:

 24 سر موش نر بالغ نژاد NMRI با میانگین وزنی (2±36 گرم) به 4 گروه (6n=) شامل: کنترل، تیمار با نانوذرات نقره (mg/kg/day 500)، تیمار با آلفا لیپوییک اسید (mg/kg/day 100) و تیمار هم زمان آلفا لیپوییک اسید + نانوذرات نقره تقسیم شد. پس از اتمام دوره تیمار سرم خونی گرفته شد و بیضه راست موش ها خارج و توزین شد و پس از مراحل پردازش بافتی به روش هماتوکسیلین رنگ آمیزی شد. درنهایت حجم کل بیضه، قطر و ارتفاع اپی تلیوم زایشی، تعداد کل سلول های جنسی و سرتولی با استفاده از فن های استریولوژی مورد ارزیابی قرار گرفت. میزان ظرفیت آنتی اکسیدانی تام (با استفاده از تست FRAP)، سطح مالون دی آلدیید (MDA) و تستوسترون سرم نیز اندازه گیری شد. داده ها با روش آنالیز واریانس یک طرفه آنالیز و تفاوت میانگین ها در حد (05/0< p) معنی دار در نظر گرفته شد.

یافته ها: 

حجم کل بیضه، قطر اپیتلیوم زایشی، ارتفاع اپیتلیوم زایشی، تعداد کل سلول های اسپرماتید (دراز و گرد)، اسپرماتوسیت و سرتولی در گروه نانوذرات نقره در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی داری کاهش یافت (001/0<p) . افزایش معنی داری در سطح MDA و کاهش معنی داری در میزان ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و سطح تستوسترون سرم در گروه نانوذرات نقره نسبت به کنترل یافت شد 05/0<p. پارامترهای فوق در گروه تیمار هم زمان نانوذرات نقره+ آلفا لیپوییک اسید به طور معنی داری نسبت به گروه نانونقره جبران شد و به حد کنترل رسید.

بحث و نتیجه گیری:

 به نظر می رسد که آلفا لیپوییک اسید نقش حفاظتی در برابر سمیت ناشی از نانوذرات نقره بر بافت بیضه موش داشته باشد، بنابراین آلفا لیپوییک اسید می تواند در بهبود اثرات نامطلوب نانوذرات نقره بر سیستم تولید مثلی مفید باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
944 تا 955
لینک کوتاه:
magiran.com/p2252801 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!