تخمین غلظت ذرات معلق با استفاده از روش های رگرسیون و شبکه عصبی از داده های ماهواره ای اسپکترورادیومتر تصویربردار چندزاویه ای (MISR) در شهر تهران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

از اثرات عمده تغییر اقلیم، تاثیر آن بر کیفیت محصولات کشاورزی می باشد و انگور یکی از محصولات باغی استراتژیک کشاورزی می باشد. مقادیر دما و بارش روزانه ایستگاه گلمکان براساس مدل HadCM3 در دوره پایه (2005-1987) و آینده نزدیک (2050-2020) تحت سناریوهای RCP8.5,RCP4.5 با استفاده از روش عامل تغییر، ریزمقیاس شدند سپس با استفاده از سه سری داده های پایه هواشناسی، ریزمقیاس نمایی و کیفیت مشاهداتی انگور، کیفیت انگور برای آینده با بکارگیری شبکه عصبی پرسپترون در Matlab 2019A شبیه سازی شده است. مدل اقلیمی، افزایش دما و کاهش بارندگی در آینده را تحت سناریوهای RCP8.5,RCP4.5 نسبت به دوره پایه نشان داد. دمای حداکثر به ترتیب 3، 9 و 4.7 درجه سانتی گراد افزایش و دمای حداقل به ترتیب 3.8 و 4.4 درجه سانتی گراد افزایش و بارش به ترتیب 3/0 و 8/0 میلیمتر کاهش را دارد. هر یک از متغیرهای مستقل دمای کمینه، بیشینه، و بارش با هر یک از متغیرهای وابسته سن درخت، قند، وزن خوشه، اندازه خوشه، طول میوه، عرض میوه، اسیدیته، pH و TSS رابطه معناداری را بر پایه آزمون پیرسون نشان می دهند. تحت هر دو سناریو وزن خوشه، اندازه خوشه، طول میوه، عرض میوه، قند، pH، TSS بریکس، اسیدیته و وزن حبه به صورت کاهشی پیش بینی می شود. در RCP8.5 میزان تغییرات بیشتر از RCP4.5 می باشد. در خصوصیات رنگ آبمیوه، رنگ گوشت، طعم میوه، انبارداری، بازارپسندی و حمل و نقل در دو سناریو بدون تغییر است. آزمون T-Test تغییر در متغیرهای pH، قند، اسیدیته، وزن خوشه، طول میوه و طول در عرض خوشه در دو سناریو معنادار بوده است. متغیرهای وزن حبه و عرض میوه در دو سناریو 4.5 و 8.5، اندازه خوشه سناریو 8.5 و طول در عرض حبه سناریوی 4.5 فاقد تغییرات معنی داری است. نتایج نشان می دهد، دراثر افزایش دما و کاهش بارندگی در اقلیم آتی، برخی متغیرهای کیفت انگور در آینده با روند کاهش معنی داری مواجه خواهند شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
105 تا 119
لینک کوتاه:
magiran.com/p2252883 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!