اسانس مینای نیشابوری: قدرت آنتی اکسیدانی، فنل و فلاونوئید کل و اثر ضدمیکروبی آن بر تعدادی از باکتری های گرم مثبت و گرم منفی در شرایط آزمایشگاهی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

مقاومت سویه های میکروبی نسبت به آنتی بیوتیک ها و حفظ ایمنی مواد غذایی از مهم ترین مشکلات جهانی است. لذا هدف از این پژوهش بررسی محتوی فنلی، فلاونوییدی، آنتی اکسیدانی و قدرت ضدباکتریایی اسانس مینای نیشابوری بود. در این پژوهش میزان ترکیبات فنلی و فلاونییدی اسانس مینای نیشابوری به ترتیب با استفاده از معرف فولین-سیوکالتو و روش رنگ سنجی آلومینیوم تری کلراید اندازه گیری شد. پتانسیل آنتی اکسیدانی این اسانس گیاهی با روش های DPPH، ABTS و بتاکاروتن- لینولییک اسید بررسی گردید. از روش های چاهک آگار، دیسک دیفیوژن، حداقل غلظت مهارکنندگی، حداقل غلظت کشندگی جهت بررسی فعالیت ضدباکتریایی اسانس علیه تعدادی از باکتری های پاتوژن استفاده شد. بر اساس نتایج میزان فنل تام و فلاونویید اسانس مینای نیشابوری به ترتیب mg GAE/g 63/55 و mg QE/g 28/62 بود. قدرت آنتی اکسیدانی اسانس با استفاده از روش های DPPH، ABTS و بتاکاروتن- لینولییک اسید به ترتیب 39/52، 3/68 و 95/49 بر حسب درصد اندازه گیری شد. بیش ترین و کم ترین هاله اندازه گیری طی روش دیسک دیفیوژن با قطر 2/16 و 7/9 سانتی متر به باکتری های استافیلوکوکوس اوریوس و انتروباکتر ایروژنز تعلق داشت. حداقل غلظت کشندگی اسانس مینای نیشابوری در تمامی سویه ها بیش تر از حداقل غلظت مهارکنندگی بود. باکتری های گرم منفی مقاومت بیش تری از خود در برابر اسانس نشان دادند. اسانس مینای نیشابوری قدرت ضدباکتریایی و پتانسیل آنتی اکسیدانی مطلوبی داشت. استفاده از این ترکیب گیاهی می تواند موجب مهار و توقف رشد باکتری های بیماری زا شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
189 تا 198
لینک کوتاه:
magiran.com/p2253286 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!