تاثیر قابلیت های پویا، خلاقیت و قابلیت های نوآوری بر مزیت رقابتی و عملکرد شرکت (مورد مطالعه: بانک ملی استان تهران)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

هدف پژوهش حاضر « تاثیر قابلیت‌های پویا،خلاقیت و قابلیت‌های نوآوری بر مزیت رقابتی و عملکرد شرکت »بانک ملی استان تهران می باشد.روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی می باشد این پژوهش از نظر هدف کاربردی است جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران ارشد(روسا ومعاونین) وکارمندان بانک ملی استان تهران می باشد که براساس روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای وبا استفاده از فرمول کوکران 322 نفر به عنوان حجم نمونه پژوهش انتخاب شدند.روش های جمع آوری اطلاعات از طریق کتابخانه ای میدانی وپرسشنامه بوده است.برای تحلیل داده های پژوهش از آمار توصیفی وآمار استنباطی استفاده شد.از آزمون های توصیفی درصد،میانگین،انحراف معیار،واریانس وآزمون های استنباطی کولموگروف اسمیرنوف-آزمون tتک نمونه ای،تحلیل عاملی تاییدی،ومعادلات ساختاری با کمک نرم افزارهای اس پی اس اس ولیزرل استفاده شد.نتایج تحقیق نشان داد که خلاقیت بر قابلیت نوآوری ،توانایی های پویا بر خلاقیت و قابلیت نوآوری،قابلیت نوآوری بر مزیت رقابتی وعملکرد شرکت،جهت گیری کارآفرینی بر قابلیت های پویا،جهت گیری کارآفرینی بر خلاقیت،قابلیت نوآوری،و مزیت رقابتی تاثیر مثبت ومعناداری دارد دارد.همچنین نتایج نشان داد که جهت گیری کارآفرینی بر قابلیت نوآوری و عملکرد شرکت،تاثیر مثبت ومعنی داری ندارد. نتایج برازش مدل مفهومی می تواند برای بانک ملی استان تهران جهت افزایش قابلیت نوآوری مزیت رقابتی،عملکرد شرکت مورد استفاده قرار گیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 27
لینک کوتاه:
magiran.com/p2254860 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!