تعیین گستره خرابی بریک- اوت پیرامون گمانه به کمک معیار موهر- کولمب و هوک- براون

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

با حفرگمانه در توده سنگ و در اعماق زیاد توزیع تنش پیرامون آن برهم خورده و در مجاورت آن تمرکز تنش ایجاد می شود. اگر تنش های برشی ایجاد شده ناشی از فشار تنش های برجا، در سنگ پیرامون گمانه از مقاومت آن بیش تر شوند، باعث رخداد نوعی از خرابی در پیرامون گمانه می گردد که به آن خرابی بریک- اوت گفته می شود. مشاهده شده که نواحی خرابی بریک- اوت در امتداد تنش اصلی کوچک تر ایجاد شده و توسعه پیدا می کنند. در این مقاله با فرض رفتار الاستیک توده سنگ، به حل تحلیلی خرابی بریک- اوت با استفاده از معیار خرابی موهر- کولمب و هوک- براون برای مدل های دوبعدی پرداخته می شود و گستره خرابی با استفاده از این دو معیار بدست می آید. مطابق با نتایج بدست آمده از مدل ریاضی، پارامترهای موثر در عمق و عرض بریک- اوت رخ داده در پیرامون گمانه، وابسته به مشخصات مکانیکی مصالح موجود در معیار خرابی انتخاب شده و همچنین مقدار و نسبت تنش های برجا می باشند. درصورتیکه نسبت تنش های برجا یک باشد، خرابی از نوع بریک- اوت رخ نخواهد داد. همچنین با افزایش کیفیت سنگ، گستره خرابی بریک- اوت کم تر می شود و با کاهش مشخصات مکانیکی سنگ و افزایش مقدار و نسبت تنش های برجا محدوده خرابی بزرگ تر می شود.

زبان:
فارسی
در صفحه:
6
لینک کوتاه:
magiran.com/p2257133 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!