ارتباط بین ریزساختار با خواص فیزیکی و مهندسی ماسه سنگ ها، با تاکید بر درصد کانی کوارتز

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

ترکیب، بافت و ریزساختار سنگ ها بر روی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی آن ها، مانند وزن مخصوص، سرعت موج فشاری و موج برشی و مقاومت کششی و فشاری آنها موثر هستند. یکی از پارامترهای مهم در بخش ریزساختار سنگ ها، درصد کانی کوارتز می باشد. در این پژوهش، هدف بررسی تاثیر ویژگی های کانی شناسی ماسه سنگ ها بالاخص درصد کانی کوارتز بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی سه گروه ماسه سنگ با میانگین درصد کوارتز کم (کمتر از 65 درصد)، متوسط (مابین 65 تا 80 درصد) و بالا (بیشتر از 80 درصد) می باشد. تعداد 26 نمونه از جنوب استان زنجان جمع آوری و طی برنامه ی جامعی از آزمون های مکانیک سنگی، ویژگی های کانی شناسی و پارامترهای مهندسی مانند وزن مخصوص خشک، درصد تخلخل، سرعت موج فشاری و آزمایش کششی برزیلی تعیین و ارتباط آنها با استفاده از آنالیز رگرسیون تک متغیره بررسی شد. نتایج نشان می دهد که ترکیب کانی شناسی بر روی ویژگی های مقاومتی تاثیرگذار بوده و با افزایش درصد کانی کوارتز در نمونه ها دو پارامتر فیزیکی وزن مخصوص خشک و سرعت موج فشاری و پارامتر مکانیکی مقاومت کششی برزیلی افزایش می یابند. همچنین با توجه به همبستگی مابین پارامترهای فیزیکی می توان سرعت موج فشاری را با تقریب مناسبی با استفاده از پارامتر تخلخل برای ماسه سنگ های مناطق مورد مطالعه پیش بینی نمود.

زبان:
فارسی
در صفحه:
15
لینک کوتاه:
magiran.com/p2257930 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!