طراحی مدل مفهومی صنعت کالاهای ورزشی ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

هدف این تحقیق طراحی مدل مفهومی صنعت کالاهای ورزشی ایرانی بود.

روش شناسی: 

روش تحقیق، نظریه داده بنیاد و رهیافت نظام مند بود. ابزار گردآوری داده ها بررسی متون و اسناد مربوطه و مصاحبه بود. روش نمونه گیری نظری بود. روش تحلیل داده ها: پرسش و مقایسه مستمر در سه مرحله اصلی کدگذاری باز، محوری و انتخابی بود. بعد از بررسی متون و اسناد مربوطه همزمان با انجام پانزده مصاحبه عمیق با تولیدکنندگان و فروشندگان کالاهای ورزشی ایرانی؛ اشباع نظری حاصل شد.

یافته ها: 

یافته های تحقیق نشان داد نیروی انسانی، سرمایه، فن آوری و مواد اولیه روی تولید و بازاریابی و برندسازی، رسانه ملی، مسیول خرید و اجناس خارجی روی فروش کالاهای ورزشی ایرانی تاثیر می گذارند و نهادهای حاکمیتی ایران به طور مستقیم و غیرمستقیم روی همه این مقولات تاثیرات مهمی دارند.

نتیجه گیری: 

تولید و فروش؛ مقولات اساسی صنعت کالاهای ورزشی هستند که بر یکدیگر تاثیر متقابل می گذارند و هر کدام تحت تاثیر مقولات دیگری هستند. از آنجا که نهادهای حاکمیتی تاثیر بزرگی در همه این مقولات دارند یا می توانند داشته باشند؛ پیش نیاز توسعه این صنعت نیز اقدامات استراتژیک نهادهای حاکمیتی در جهت بهبود شرایط در هر کدام از این مقولات می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
71 -85
لینک کوتاه:
magiran.com/p2258291 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.