ارتباط رفتارهای صحیح تغذیه ای از دیدگاه اسلام با ناراحتی سوزش سردل (مطالعه موردی: دانشجویان دانشکده علوم پزشکی دانشگاه نیشابور)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
امروزه اغلب افراد بنا به دلایل متفاوت، سوزش سردل را تجربه می کنند. طبق آمار 92درصد از دلایل بروز این درد به خاطر نوع رژیم غذایی و رفتارهای نادرست تغذیه ای است. در دین مبین اسلام درباره تغذیه، غذای حلال و... آداب و رفتارهای خاصی توصیه شده است که رعایت آنها در سلامتی انسان موثر است؛ از این رو در این مطالعه به بررسی ارتباط بین آداب اسلام در خوردن و آشامیدن و ناراحتی سوزش سردل پرداختیم. در این مطالعه توصیفی- تحلیلی 196 نفر از دانشجویان دانشکده علوم پزشکی نیشابور به روش تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بود که جهت تعیین روایی آن، از روایی ظاهری و محتوایی و جهت تعیین پایایی آن، از هم سانی درونی به روش Cronbach's alpha  استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد بررسی قرار گرفت. آزمون های آماری بین متغیر سوزش سردل و متغیرهای جنس و رشته های تحصیلی و آداب خوردن و آشامیدن در اسلام ارتباط معنی دار مستقیمی را نشان داد. بر این اساس مشخص گردید که اکثر افرادی که مبتلا به ناراحتی سوزش سردل بودند، آداب خوردن و نوشیدن اسلامی را رعایت نمی کردند. بنابراین پرداختن به توصیه های تغذیه ای در دین مبین اسلام و آموزش صحیح آنها کاملا علمی و ضروری به نظر می رسد.
زبان:
فارسی
صفحات:
45 تا 56
لینک کوتاه:
magiran.com/p2258418 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!