امکان سنجی جایگزینی یک پاداکسنده تجاری (BHT) با انگور یاقوتی (V. venifera) در جوجه های گوشتی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

این آزمایش جهت بررسی مقایسه اثر انگور یاقوتی (V. venifera) با پاداکسنده تجاری (BHT) بر عملکرد، فراسنجه های بیوشیمیایی و خصوصیات لاشه در جوجه های گوشتی انجام گرفت. 150 قطعه جوجه یک روزه گوشتی سویه راس 308 جنس نر، در پنج گروه آزمایشی، سه تکرار و ده قطعه جوجه در هر تکرار در قالب طرح کامل تصادفی به مدت 42 روز مورد آزمایش قرار گرفتند. گروه های آزمایشی شامل: شاهد (جیره پایه بدون هیچ گونه افزودنی)؛ جیره پایه به همراه 150 ppm عصارهمتانولی انگور؛ جیره پایه به همراه سه درصد تفاله انگور؛ جیره پایه به همراه سه درصد عصاره آبی انگور و جیره پایه به همراه 200 ppm پاداکسنده تجاری BHT بودند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد استفاده از گروه های آزمایشی بکار گرفته تاثیر معنی داری از لحاظ آماری بر پارامتر های عملکردی شامل وزن بدن، خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی، آنزیم های کبدی و اجزای روده نداشتند.گروه آزمایشی تفاله انگور یاقوتی به میزان سه درصد در جیره جوجه های گوشتی منجر به کاهش معنی دار کلسترول، تری گلیسیرید، LDL و افزایش معنی دار میزان HDL سرم خون گردید. در رابطه با خصوصیات لاشه نیز سبب افزایش معنی دار وزن نسبی لاشه، سینه و کاهش وزن سنگدان و کبد در جوجه های گوشتی در مقایسه با گروه آزمایشی شاهد گردید. بنابر این با توجه به نتایج حاصل، گروه آزمایشی حاوی تفاله انگور یاقوتی می تواند جایگزین مناسبی برای پاداکسنده تجاری BHT به-منظور بهبود فراسنجه های بیوشیمیایی و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی در نظر گرفته شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
183 تا 196
لینک کوتاه:
magiran.com/p2258583 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!