تاثیر ریزموجودات مفید روی پاسخ های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی پایه UCB1 پسته تحت تنش شوری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

به منظور بررسی تاثیر ریزموجودات مفید (EM) بر ویژگی های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی و جذب برخی عناصر غذایی در پسته پایهUCB1 تحت تنش شوری، آزمایشی بصورت فاکتوریل برپایه طرح کاملا تصادفی با دو فاکتورEM  (صفر و یک درصد) و شوری (7/0، 5، 10 و 6/13دسی زیمنس بر متر) در سه تکرار بر روی نها ل های یکساله انجام شد. نهال های پسته سه ماه بعد از اعمال شوری مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که افزایش غلظت شوری باعث کاهش محتوای نسبی آب برگ، کلروفیل a، b و عناصر نیتروژن، فسفر، پتاسیم و کلسیم برگ شد اما مقدار پرولین، قند محلول و عناصر سدیم و کلر در مقایسه با شاهد افزایش یافت. نتایج کاربردEM  نشان داد که غلظت یک درصد این کود موجب افزایش مقاومت پایه UCB1 به تنش شوری می شود. همچنین اثرات متقابل شوری و EM بر مقدار محتوای نسبی آب برگ، پرولین، کلروفیل b، قند محلول و عناصر نیتروژن، فسفر، پتاسیم، سدیم و کلر برگ معنی دار گردید. بیشترین مقدار محتوای نسبی آب برگ (13/87 درصد)، کلروفیل a (83/5 میلی گرم بر گرم وزن تر)، کلروفیل b (93/2 میلی گرم بر گرم وزن تر)، عناصر نیتروژن (21/3 درصد)، فسفر (25/0 درصد)، پتاسیم (69/2 درصد) و کمترین مقدار سدیم (90/7 میلی گرم بر گرم وزن خشک) و کلر برگ (73/12 میلی گرم بر گرم وزن خشک) در تیمار یک درصد EM و سطح شوری (7/0 دسی زیمنس بر متر) مشاهده شد. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، کاربرد ریزموجودات مفید می تواند سبب کاهش خسارات ناشی از تنش شوری گردد.

زبان:
فارسی
صفحات:
71 تا 80
لینک کوتاه:
magiran.com/p2259237 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!