اثرات کیتوسان در پرآوری درون شیشه ای انگور (Vitis vinifera L.) رقم قزل اوزوم

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
انگور رقم قزل اوزوم از ارقام بازارپسند و پراهمیت بوده و دارای میوه های قرمز ترد و آبدار می باشد. در ازدیاد درون شیشه ای گیاهان چوبی از جمله انگور مرحله پرآوری از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. بنابراین سعی بر آن است که با روش های مختلفی بتوان این مرحله را با موفقیت انجام داده و تسریع نمود. در پژوهش حاضر اثرات غلظت های مختلف کیتوسان با وزن مولکولی پایین در پرآوری انگور رقم قزل اوزوم مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از محیط کشت MS حاوی 5/0 میلی گرم در لیتر بنزیل آمینو پورین (BAP) و 01/0 میلی گرم در لیتر ایندول بوتیریک اسید (IBA) و غلظت های مختلف کیتوسان (0، 10، 20، 40 و 80 میلی گرم در لیتر) در قالب طرح آماری کاملا تصادفی با پنج تکرار استفاده شد. نتایج نشان داد که استفاده از کیتوسان بر پرآوری درون شیشه ای انگور رقم قزل اوزوم اثر معنی داری داشت، به طوری که افزودن کیتوسان به محیط کشت باعث افزایش پرآوری شاخساره ها شد. طبق نتایج حاصل از این پژوهش، غلظت 40 میلی گرم در لیتر کیتوسان نسبت به سایر غلظت های مورد استفاده نتایج بهتری نشان داد و باعث افزایش تعداد شاخساره های جانبی، طول شاخساره، تعداد برگ، سطح برگ، وزن خشک توده گیاهی و میزان کلروفیل در گیاهک های تولیدی شد. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، با توجه به ویژگی های مطلوب کیتوسان، می توان از آن به عنوان یک ماده محرک رشد برای افزایش پرآوری درون شیشه ای در این رقم انگور استفاده نمود.
زبان:
فارسی
صفحات:
75 تا 88
لینک کوتاه:
magiran.com/p2259310 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!