یافته های نوین زیست چینه نگاری در سازندهای سروک و ایلام میدان نفتی آب تیمور (فروافتادگی دزفول)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

مطالعات زیست چینه نگاری سازندهای سروک و ایلام در چاه های شماره 1 و 14 میدان نفتی آب تیمور به تشخیص 6 گونه از روزنه داران برای نخستین بار از دو سازند یادشده منجر شد. در این پژوهش از زیرراسته MILIOLINA Delage and Herouard 1896 گونه های Fischerina carinata و Spiroloculina cenomana در سازند سروک و گونه های Palaeosigmoilopsis apenninica و Sigmomassilina ottadunensis در سازندهای سروک و ایلام و از زیرراسته ROTALIINA Delage and Herouard 1896 گونه ‏های Rotorbinellasp. nov.وPararotaliaboixaeدر سازندهای سروک و ایلام شناسایی و توصیف شد. این گونه ها تاکنون از سازندهای سروک و ایلام گزارش نشده اند. براساس مجموعه فسیلی شناسایی شده، سن سازند سروک با ضخامت 98/812 و 238 متر به ترتیب در چاه های شماره 1 و 14، سنومانین- تورونین و سن سازند ایلام با ضخامت 72/151 و 136 متر به ترتیب در چاه های شماره 1 و 14، سانتونین- کامپانین؟ تعیین شده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
23 تا 44
لینک کوتاه:
magiran.com/p2259897 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!