اثر آبیاری تکمیلی و کودهای زیستی بر محتوای مالون دی الدئید، آنتوسیانین و شاخص های فلورسانس کلروفیل جو دیم

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

به منظور بررسی اثر آبیاری تکمیلی و کاربرد میکوریزا و ازتوباکتر بر عملکرد، محتوای آنتوسیانین و مالون دی الدیید و روند تغییرات فلورسانس کلروفیل جو تحت شرایط دیم، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال 1395 انجام شد. فاکتورهای مورد بررسی شامل آبیاری در سه سطح [عدم آبیاری یا کشت دیم (I1)، آبیاری تکمیلی در50 درصد مرحله آبستنی (I2)، تکمیلی در 50 درصد مرحله ظهور سنبله (I3) و کودهای زیستی در چهار سطح (شاهد یا بدون کاربرد کود (Q1)، کاربرد میکوریزا (Q2)، ازتوباکتر (Q3)، کاربرد توام ازتوباکتر و میکوریزا (Q4) بودند. نتایج نشان داد که اثر آبیاری تکمیلی و کاربرد کودهای زیستی بر عملکرد دانه، محتوای مالون دی الدیید و آنتوسیانین، شاخص کلروفیل، هدایت الکتریکی و محتوای نسبی آب برگ پرچم، فلورسانس حداقل و فلورسانس متغیر معنی دار بود. آبیاری تکمیلی در مرحله آبستنی و کاربرد توام میکوریزا و ازتوباکتر، هدایت الکتریکی (2/34%) و محتوای مالون دی الدیید (157%) را کاهش داد، اما عملکرد کوانتومی (122%)، شاخص کلروفیل (98%)، آنتوسیانین (82%) و محتوای نسبی آب برگ پرچم (7/58%) را نسبت به عدم کاربرد کودهای زیستی تحت شرایط دیم افزایش داد. بیش ترین عملکرد دانه (2/268 گرم در مترمربع) در آبیاری تکمیلی در مرحله آبستنی با کاربرد توام میکوریزا و ازتوباکتر به دست آمد که عملکرد دانه را 87/29 درصد در مقایسه با عدم کاربرد کودهای زیستی تحت شرایط دیم افزایش داد.

زبان:
فارسی
صفحات:
45 تا 69
لینک کوتاه:
magiran.com/p2259909 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!