مدل عمومی چرخه عمر پروژه های تحقیق و توسعه در سازمان های تحقیقاتی با رویکرد مهندسی سیستم ها

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

تدوین مدل چرخه عمر پروژه های تحقیق و توسعه یکی از عوامل کلیدی موفقیت سازمان های تحقیقاتی به شمار می رود. بطوریکه استفاده از یک مدل استاندارد، منجر به ایجاد زبان مشترک بین سازمان و فراهم کنندگان بیرونی محصولات، خدمات و فرایندهای سازمان می شود. هدف از این مقاله ارایه یک مدل چرخه عمر عمومی برای تحقیق و توسعه در سازمان های تحقیقاتی است که مورد تایید مجریان، ناظران و ممیزان مختلف قرار بگیرد. مدل ارایه شده در این پژوهش مبنایی را برای ارزیابی فعالیت های مجریان فراهم ساخته و ارزیابی و ممیزی فعالیت های تحقیق و توسعه را تسهیل می نماید. مدل ارایه شده در این پژوهش دارای 4 بعد، 17 مولفه،3 نقطه کلیدی تصمیم و 156 شاخص است. ابعاد مدل شامل فرایندهای نیازسنجی، طراحی و ساخت نمونه، مهندسی ساخت و مدیریت تولید، و بهره برداری و پشتیبانی است. روایی پرسشنامه محقق ساخته توسط 9 نفر از خبرگان موضوع مورد بررسی قرار گرفته و 3 سوال حذف گردیده است. همچنین در بررسی پایایی پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ برابر با 0.982 به دست آمده است. این نتایج، کلیه فرضیه های تحقیق را مورد تایید قرار داده و رتبه مولفه ها در هر بعد نیز مشخص شده است. طبق نتایج به دست آمده، بعد نیازسنجی از اهمیت بیشتری در چرخه عمر تحقیق و توسعه سازمان های تحقیقاتی برخوردار است. استفاده از مدل این تحقیق سازمان های تحقیقاتی را قادر به پیاده سازی اثربخش فرایندهای مورد نیاز برای تحقیق و توسعه نموده و به مدیران و ذینفعان سازمان تحقیقاتی در تصمیم سازی و تصمیم گیری کمک می کند.

زبان:
فارسی
صفحات:
29 تا 42
لینک کوتاه:
magiran.com/p2261634 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!