استفاده از روش آتشکاری کنترل شده پیش شکافی و مقایسه آن با روش غیر کنترلی در معدن مس چهل کوره

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در عملیات آتشکاری در تونل ها، بروز عقب زدگی ناشی از انرژی زیاد مواد منفجره مشکلات فراوانی را به دنبال دارد. در این پروژه سعی می شود با اجرای آتشکاری کنترل شده به روش پیش شکافی در یکی از تونل های پیشروی معدن مس چهل کوره زاهدان، مشکلات بوجود آمده در اثر اجرای آتشکاری به روش غیر کنترلی تا حد زیادی برطرف شود. بمنظور طراحی الگوی آتشکاری در مقطع تونل روش های «تیوری انتقال انرژی» و «نیترونوبل(سویدی)» با چال های موازی و زاویه ای بررسی شد که در نهایت الگوی آتشکاری براساس «تیوری انتقال انرژی» با چال های موازی به عنوان طرح نهایی انتخاب و الگوی چال های کنترلی نیز به روش «پیش شکافی» طراحی شد. سرانجام طرح پیشنهادی در تونل پیشروی معدن چهل کوره اجرا شد. مشاهده نتایج آتشکاری بر اساس طرح پیشنهادی نشان داد که سطح سینه کار و سقف و دیواره ها ، نسبت به اجرای آتشکاری بر اساس طرح فعلی، بسیار صاف تر ایجاد شده اند که این امر موجب انطباق بیشتر و بهتر واحد های نگه داری با دیواره و سقف و جلوگیری از افزایش تمرکز تنش برآنها می شود. جهت ارزیابی عملکرد آتشکاری کنترل شده پیش شکافی بصورت کمی از فاکتور QCB استفاده شد که پس از بکارگیری فاکتور مذکور عملکرد آتشکاری کنترل شده در تونل پیشروی معدن چهل کوره بر اساس طرح پیشنهادی، عالی ارزیابی شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
645 تا 664
لینک کوتاه:
magiran.com/p2263878 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!