ریز ازدیادی گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana Berton) از طریق کشت دو ریز نمونه جوانه انتهایی و گره به همراه غلظت های مختلف زغال فعال و هورمون های BAP و Kn

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

استویا با نام علمی Stevia rebaudiana Bertoni از تیره Composite گیاهی چند ساله، علفی و دگر گرده افشان می باشد. با توجه به پایین بودن در صد جوانه زنی بذر و ناهمگنی گیاهان تکثیر یافته از بذور از نظر میزان شیرینی، ریز ازدیادی این گیاه با استفاده از روش های کشت بافت به منظور تکثیر انبوه مطلوب می باشد. در این مطالعه عملکرد دو ریز نمونه جوانه انتهایی و گره با استفاده از سه تیمار غلظت محیط کشت MS ، سطوح مختلف زغال فعال و هورمون هایBAP وKn در دو آزمایش مقایسه و بررسی گردیدند. به طوری که در آزمایش اول اثر زغال فعال وغلظت محیط کشت MS و در آزمایش دوم استفاده از غلظت-های جداگانه (0، 5/0، 1 و 5/1 میلی گرم در لیتر) از هورمون های BAP وKn در سه تکرار اجرا گردید. نتایج نشان داد بیشترین میزان افزایش صفات در کشت جوانه های انتهایی در غلظت کامل محیط کشت MS به همراه 5/1 گرم در لیتر زغال فعال به عنوان ماده جاذب فنول ها مشاهده گردید. استفاده از غلظت 5/1 میلی گرم در لیتر از هورمون های BAP وKn تاثیر معنی داری را بر افزایش راندمان ریز ازدیادی هر دو نوع ریز نمونه نشان داد. در مقایسه عملکرد هورمون های BAP وKn استفاده از 5/1 میلی-گرم در لیتر BAP در کشت جوانه های انتهایی بیشترین میزان صفات طول ساقه، تعداد گره و تعداد ساقه جانبی را نشان داد.

کلیدواژگان:
زبان:
فارسی
صفحات:
337 تا 346
لینک کوتاه:
magiran.com/p2264653 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!