عوامل موثر بر کارآیی کارکنان پلیس راه و راهور

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

سازمان پلیس همچون بسیاری از سازمان ها، وابسته به نیروی انسانی کارآمد و توانا می باشد. ماهیت کار پلیسی و قرار گرفتن در موقعیت های استرس زا نیروی انسانی کارآمدی را می طلبد. هدف از انجام این تحقیق بررسی عوامل موثر برکارآیی منابع انسانی پلیس راه و راهور غرب استان تهران است. تحقیق حاضر از نظر ماهیت و هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی-تحلیلی است و به شیوه پیمایشی خواهد بود. روش جمع آوری اطلاعات در زمینه ادبیات تحقیق، کتابخانه ای و روش جمع آوری داده ها به منظور پاسخگویی به سوالات تحقیق، استفاده از ابزار پرسش نامه است. جامعه آماری این پژوهش، شامل مدیران و کارکنان پلیس راهنمایی و رانندگی غرب استان تهران است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. حجم نمونه براساس فرمول کوکران به تعداد 196 نفر انتخاب شد.  در تحقیق حاضر بررسی متغیرهای جمعیت شناختی با استفاده از آمار توصیفی و در آمار استنباطی از روش تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره و ضریب همبستگی پیرسون استفاده می شود. به منظور سنجش روایی پرسش نامه های تحقیق از روش اعتبار محتوایی صوری استفاده شد. برای سنجش پایایی پرسش نامه تحقیق حاضر از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار 811/0 به دست آمد. ضریب همبستگی 5 متغیر مستقل انگیزش، فرهنگ سازمانی، شیوه فرماندهی، توانمندسازی و شرایط محیطی به ترتیب عبارتند از: 859/0، 815/0، 870/0، 820/0 و 833/0 و سطح معناداری آنها به ترتیب عبارتند از: 028/0، 048/0، 024/0، 046/0 و 039/0 که نشان دهنده ضریب همبستگی، تاثیر و ارتباطی قوی بین متغیرهای مستقل فوق و متغیر وابسته کارآیی است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که 5 متغیر مستقل انگیزش، فرهنگ سازمانی، شیوه فرماندهی، توانمندسازی و شرایط محیطی تاثیرگذاری زیادی بر کارآیی پرسنل راه و راهور غرب استان تهران دارد. و سه متغیر شیوه فرماندهی، انگیزه و شرایط محیطی به ترتیب با ضریب همبستگی 870/0، 859/0 و 833/0 و ضریب تعیین 757/0، 738/0 و 694/0 بیشترین همبستگی و تاثیرگذاری را داشته اند.

زبان:
فارسی
صفحات:
23 تا 46
لینک کوتاه:
magiran.com/p2264894 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!