بررسی ارتباط بین اختلال وسواس فکری-عملی با علایم قلبی در افراد مبتلا به سندرم کرونری حاد مراجعه کننده به بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1398

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف:

مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط وسواس فکری عملی با علایم قلبی در افراد مبتلا به سندرم کرونری حاد انجام شد.

زمینه:

افزایش شیوع بیماری های قلبی، اثرات آن بر قسمت های مختلف بدن، مرگ ناشی از آن و اهمیت عوامل روان شناختی، به خصوص اختلالات اضطرابی، در ابتلا به بیماری های قلبی عروقی، توجه به رابطه وسواس فکری عملی و علایم قلبی در افراد مبتلا به سندرم کرونری حاد از اهمیت زیادی برخوردار است.

روش کار:

 این پژوهش یک مطالعه توصیفی همبستگی از نوع مقطعی است. جامعه آماری کلیه افراد مبتلا به سندرم کرونری حاد مراجعه کننده به بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بودند. شرکت کنندگان، 193 نفر بودند که به روش در دسترس انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک/ بیماری و پرسشنامه  OCI-R (Obsessive-Compulsive Inventory Revised) جمع آوری شد. داده ها در نرم افزار SPSS  نسخه 18 با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تحلیل شدند.

یافته ها:

 میانگین نمره کل اختلال وسواس-فکری عملی در افراد مبتلا به سندرم کرونری حاد بین دو گروه بدون علایم و دارای علایم قلبی (به ترتیب، 26/30 با انحراف معیار 15/74 و 29/64 با انحراف معیار 20/00) تفاوت معنادار آماری نداشت. میانگین نمره اختلال وسواس فکری-عملی در حیطه شستشو در افراد مبتلا به سندرم کرونری حاد بین دو گروه بدون علایم و دارای علایم قلبی (به ترتیب، 3/99 با انحراف معیار 3/48 و 6/82 با انحراف معیار 4/12) تفاوت معنادار آماری داشت (0/05<p).

نتیجه گیری:

 وسواس فکری-عملی به طور کلی با علایم قلبی در افراد مبتلا به سندرم کرونری حاد ارتباط معنادار آماری ندارد، و تنها در حیطه شستشو، نمره وسواس فکری-عملی در افراد مبتلا به سندرم کرونری حاد دارای علایم قلبی از نمره افراد بدون علایم قلبی بیشتر است.

زبان:
فارسی
صفحات:
48 تا 55
لینک کوتاه:
magiran.com/p2264912 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!