فراوانی فصلی و کلید تشخیص سنک های Orius spp.(Hemiptera: Anthocoridae) در استان فارس

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

سنکهای Anthocoridae از عوامل کنترل بیولوژیک در اگرواکوسیستم ها هستند. ضمن مطالعه ای، پراکنش و فراوانی فصلی گونه های جنس Orius روی محصولات زراعی، درختان، گلها و علفهای هرز در استان فارس، طی سالهای 1395- 1397 مورد بررسی قرارگرفت. گونه های Orius albidipennis (Reuter), Orius laticollis discolor (Reuter), Orius laticollis laticollis (Reuter), Orius horvathi (Reuter) , Orius minutus (Linnaeus), Orius vicinus (Ribaut), Orius retamae Noualhier, Orius laevigatus inaequalis*Wagner, Orius laevigatus laevigatus (Fieber), Orius laevigatus maderensis* (Reuter), Orius  niger aegyptiacus Wagner, Orius niger niger (Wolff), Orius  piceicollis* (Lindberg) ، از 50 منطقه و روی 63 میزبان گیاهی جمع شدند که گونه ها و زیرگونه های * دار، برای ایران جدید می باشند. شاخص تنوع سیمپسون در فصلهای بهار، تابستان، پاییز و زمستان به ترتیب 954/3، 082/4، 793/3 و 1 برآورد شد. تنوع فصلی گونه های جنس Oriusدر تابستان بالاتر بود. زیرگونه O. niger niger در تمام سال فعال بود. به استثنای گونه های O.  piceicollis, O. retamae و زیرگونه O. laevigatus inaequalisکه فقط در تابستان فعال بودند، دیگر گونه ها در بهار، تابستان و پاییز فعالیت داشتند. زیرگونه O. niger niger وگونه O. albidipennis بیشترین سنکهای جمع شده بودند. بنابر نتایج O. niger niger و  O. albidipennis به خوبی با شرایط آب و هوایی و تنوع زیستی در استان سازگارند و می توانند به عنوان عوامل کنترل بیولوژیک درمزارع مورد توجه قرار گیرند.

زبان:
فارسی
صفحات:
159 تا 176
لینک کوتاه:
magiran.com/p2264994 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!