تکنیک های ارزیابی ظرفیت باربری پی سطحی زبر با روش خطوط مشخصه ی تنش

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

برآورد ظرفیت باربری پی های سطحی همواره مورد نیاز مهندسین بوده است. روش مشخصه های تنش برای حل مسایل ظرفیت باربری پی های مستقر بر فضای نیم بی نهایت به دلیل سادگی، سرعت در انجام محاسبات و عدم نیاز به مش بندی و مدل های رفتاری پیچیده ی خاک، تکنیکی کارآمد و موثر است. در نوشتار حاضر، ابتدا فرمول بندی ریاضی روش خطوط مشخصه ی تنش به اختصار تشریح شده است. نحوه ی به کارگیری آن در ارزیابی ظرفیت باربری پی های زبر و تکنیک های مختلف حل مسئله ی زبری بررسی شده است. سپس، چگونگی در نظر گرفتن یکنواختی یا غیریکنواختی شیب فشار تماس وارد بر کف پی و تاثیر آن بر ضرایب ظرفیت باربری پی ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. اثرات ناشی از نحوه ی ملحوظ نمودن زبری به روش های مختلف بر این ضرایب سه گانه با یکدیگر مقایسه شده است. در نهایت، به چالش های جدید و مهم پیش رو در استفاده از روش مشخصه های تنش در بررسی اثرات زبری بر ظرفیت باربری پی پرداخته شده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
147 تا 161
لینک کوتاه:
magiran.com/p2265038 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!