بررسی تاثیر عملیات آبخیزداری در حوزه های بالادست مناطق شهری (مطالعه موردی: حوزه های آبخیز مشرف به مناطق 5 و 22 تهران)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

یکی از مسایل و مشکلات برخی از شهرهای کشور به ویژه آنهایی که در مجاورت حوزه های آبخیز کوهستانی قرار دارند، مهار و کنترل رواناب و فرسایش و رسوب ناشی از آن می باشد که هر ساله خسارات زیادی را به تاسیسات و زیرساخت های پایین دست وارد می کند. سالهاست که عملیات آبخیزداری به عنوان راهکاری برای کاهش و تخفیف اثرات مخرب، مطرح و اقداماتی نیز در این زمینه در این حوزه ها صورت گرفته است. لیکن ارزیابی این دست از پروژه ها می تواند به  منظور تعیین اثربخشی و برنامه ریزی های آتی در خصوص طرح های اجرایی و مدیریت منابع طبیعی نقش مهمی را ایفا نماید. در این راستا در تحقیق حاضر برای نشان دادن تاثیر این عملیات، دو حوزه آبخیز شهری منطقه 5 (کوهسار) و منطقه 22 تهران که خود متشکل از تعدادی زیرحوزه می باشند، انتخاب که در آنها به ترتیب فقط عملیات بیولوژیک (پوشش گیاهی) و عملیات تلفیقی (بیولوژیک و سازه ای) اجرا شده است. سپس با استفاده از مدل تجربی MPSIAC، تاثیر عملیات انجام یافته دراین حوزه ها به صورت کمی در کاهش عوامل درونی مدل و خروجی نهایی آن که میزان فرسایش و رسوب می باشد، در دو دوره قبل و بعد از اجرای طرح، محاسبه گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد در حوزه های اول، عملیات بیولوژیکی مشتمل بر کاشت و توسعه پوشش گیاهی، تاثیر 45 درصدی بر بهبود سیمای محیط طبیعی حوزه شهری خود با کاهش تخریب داشته و در حوزه های دوم اجرای تلفیقی از عملیات سازه ای و بیولوژیک، سبب کاهش 55 درصدی نرخ فرسایش و تولید رسوب شده است. نتایج به دست آمده حاکی از جایگاه مثبت عملیات آبخیزداری و اثر بخشی بیشتر روش های تلفیقی در کاهش مسایل و مشکلات ناشی از حوزه های بالادست مشرف به شهرها بوده و نیز نشان می دهد نحوه برخورد با فعالیت های آبخیزداری در حوزه های آبخیز مشرف به شهرها اندکی با شیوه های کلاسیک آبخیزداری متفاوت و نیازمند نگاه جدیدی در این حوزه می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
58 تا 75
لینک کوتاه:
magiran.com/p2265174 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!