بررسی خواص آنتی میکروبی و آنتی اکسیدانی عصاره اکالیپتوس و کاربرد آن در تولید فیلم نشاسته سیب زمینی جهت بسته بندی گوشت

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در این تحقیق اثر ضدباکتریایی عصاره اکالیپتوس بر روی باکتری های مختلف نشان داد که قسمت عمده ای از ترکیبات موجود در عصاره برگ اکالیپتوس را ترکیبات فنولی تشکیل می دهند. جهت تهیه فیلم نشاسته سیب زمینی، نشاسته خریداری و به روش قالبی فیلم تهیه شد. جهت بهبود کیفیت فیلم از 10 درصد حجمی گلیسرول استفاده شد. با افزودن میزان 0.5 و 1.5 درصد عصاره اکالیپتوس به فیلم خواص مکانیکی و ساختاری فیلم مورد ارزیابی قرار گرفت سپس گوشت گوسفند چرخ شده با فیلم بسته بندی شد و ویژگی های میکروبی و شیمیایی و رنگ و شفافیت گوشت پس از نگهداری در یخچال در زمان های 1 و 3 و 6 روز مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصله درصد مهار DPPH با افزایش درصد عصاره افزایش یافت و بیشترین درصد در روز 3 گزارش شد. همچنین نتایج حاصله میزان TBA با افزایش درصد عصاره کاهش یافته و بیشترین میزان کاهش در روز 3 گزارش شد. بر اساس نتایج حاصله میزان شمارش کلی میکروارگانیسم ها با افزایش درصد عصاره کاهش یافت و بیشترین میزان کاهش در روز 3 گزارش شد اما در روز 6 با گسترش فساد میزان شمارش کلی با نمونه شاهد تفاوت معنی داری نداشت. (P>0.05) بر اساس نتایج حاصله میزان استافیلوکوکوس اوریوس با افزایش درصد عصاره کاهش یافته است و بیشترین میزان کاهش در روز 3 گزارش شده است. اما در روز 3 در سطح عصاره 0.5 درصد و در روز 6 در تمام درصد عصاره ها با گسترش فساد میزان  شمارش کلی با نمونه شاهد تفاوت معنی داری نداشت. (P>0.05) بر اساس نتایج حاصله میزان شفافیت و طیف رنگی با افزایش عصاره کاهش یافته است و با نمونه شاهد تفاوت معنی دار داشت. (P<0.05)

زبان:
فارسی
صفحات:
211 تا 224
لینک کوتاه:
magiran.com/p2266313 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!