میزان آگاهی اساتید مشاور از قوانین و مقررات آموزشی و وضعیت عملکرد آنها در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه و هدف

مشاوره تحصیلی دانشجویان به عنوان یکی از وظایف اعضای هیات‌علمی مورد تاکید قرار گرفته است. از آنجایی که در اکثر مطالعات، دانشجویان نظر مثبتی نسبت به عملکرد اساتید مشاور نداشته‌اند، دلیل آن ممکن است اطلاعات ناکافی اساتید از قوانین آموزشی باشد. بنابراین هدف مطالعه حاضر تعیین میزان آگاهی اساتید مشاور از قوانین آموزشی و وضعیت عملکرد آن‌ها بود.

روش‌ها

در این مطالعه، 120 نفر از اساتید مشاور به صورت سرشماری وارد مطالعه شدند. میزان آگاهی به وسیله پرسشنامه‌ای محقق‌ساخته شامل 18 قسمت و تدوین شده براساس قوانین آموزشی و وضعیت عملکرد براساس پرسشنامه مدون معاونت آموزشی دانشگاه تعیین شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با نرم‌افزار SPSS و شاخص‌های فراوانی و درصد انجام شد.

یافته‌ها

در 4 بخش از 18 بخش قوانین آموزشی، میزان آگاهی اساتید مشاور کاملا مطلوب، در 12 بخش، نسبتا مطلوب و در دو بخش نامطلوب بود. مسیولین دانشگاه در بیشتر موارد، عملکرد اساتید مشاور را مطلوب گزارش کردند و تنها در یک مورد "برگزاری حداقل 3 جلسه گروهی در طول یک نیمسال جهت دانشجویان" وضعیت نامطلوب بود.

نتیجه‌گیری

در بیشتر موارد میزان آگاهی اساتید مشاور نسبتا مطلوب و عملکرد آنان کاملا مطلوب گزارش شد و تنها در مورد "برگزاری جلسات مشاوره گروهی" وضعیت عملکرد نامطلوب بود. جهت اطلاع دقیق‌تر اساتید مشاور، ارزشیابی آن‌ها از نظر آگاهی از قوانین آموزشی در پایان هر سال و گنجاندن نمره این ارزشیابی در ارزشیابی کلی اساتید پیشنهاد می‌گردد.

زبان:
فارسی
صفحات:
95 تا 106
لینک کوتاه:
magiran.com/p2267903 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!