سوءاستفاده برخی گروه های سلفی از اندیشه مهدویت و آخرالزمان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

اندیشه مهدویت در طول تاریخ مورد سوءاستفاده گرو ه های سودجوی مختلفی واقع شده است. اعتقاد به اصل مهدویت موردقبول بزرگان وهابیت و سلفیه مانند ابن تیمیه، محمدبن عبدالوهاب و ب نباز بوده است، اما کسی که مباحث مهدویت رادر بین وهابیت احیا کرد و ظهور و بروز داد، جهیمان العتیبی بود. او درواقع از اندیشه مهدویت سوءاستفاده کرد و بعدها سایر گروهای جهادی سلفی مانند القاعده، داعش و برخی از شاخ ه های طالبان از اندیشه مهدویت سوءاستفاده کردند که داعش در این میان بیشترین سوءاستفاده را داشته است. فرضیه پژوهش برپایه سوءاستفاده برخی گروه های سلفی از اندیشه مهدویت و آخرالزمان استوار است و هدف این پژوهش تبیین نحوه بهره گیری این گرو ه ها از این اندیشه و نقدوبررسی آنهاست. این پژوهش با رویکرد توصیف یتحلیلی و با استفاده از منابع کتابخان های و دیجیتال انجام شده است. یافته های پژوهش نشان میدهد که اندیشه مهدویت در میان گرو ه های سلفی جهادی مورد سوءاستفاده واقع شده و آ نها به این وسیله افرادی، ب هویژه جوانان اهل سنت را به خود جذب کرده اند.

زبان:
فارسی
صفحات:
77 تا 97
لینک کوتاه:
magiran.com/p2269219 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!