شاخصه های رفتاری نیروی فرهنگی جهانی در اندیشه اسلامی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

در دهه پنجم انقاب اسامی، ضرورت خودسازی و جامعه پردازی توامان، نیازمند رویکرد جهانی در تربیت نیروهای فرهنگی است. آموزه های وحیانی قرآن و سنت بر این رویکرد تا کید جدی دارند و تمدن سازی نوین اسامی با چنین زیرساختی دست یافتنی خواهد بود. نیروی فرهنگی با نگاه جهانی، عاوه بر رعایت اخاق اسامی نسبت به برخی از مولف ه های رفتاری ازجمله: «انتخاب تکیه گاه صحیح « ،» صراحت و صمیمیت « ،» اعتماد به نفس « ،» استقلال فکری « ،» انعطاف پذیری « ،» تواضع و فروتنی » و «سعه صدر » باید دقت کافی را داشته باشد تا بتواند موثر واقع بشود. با توجه به خصوصیات کار فرهنگی، از بدترین اشکالات ممکن در مسیر حرکت یک نیروی فرهنگی، مسئئله سلب اطمینان است که عامل اصلی آن را فاصله بین گفتار و رفتار نیروهای فرهنگی باید دانست. اعتماد، به عنوان یک نیاز زیربنایی و ضروری در جامعه، با فاصله افتادن بین رفتار و گفتار نیروهای فرهنگی از بین می رود و از چنین جامعه ای نم یتوان انتظار رشد و بالندگی داشت. هرکدام از مولفه های ذکرشده م یتوانند فاصله بین نیروی فرهنگی و جامع ههدف او را کم کرده و به همان نسبت تاثیرگذاری و اعتماد به نیروی فرهنگی را افزیش دهند.

زبان:
فارسی
صفحات:
99 تا 125
لینک کوتاه:
magiran.com/p2269220 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!