واکاوی نیازهای تبلیغی شهر هرات افغانستان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

شهر هرات و توابع آن از آغاز ورود اسام، زمینه پذیرش تشیع را داشت و طبق شواهدتاریخی، تشیع امامیه از قرن نخست اسامی به هرات وارد شد. نوشتار حاضر به منظورپاسخ به یک پرسش اساسی در مورد شهر هرات تنظیم گردیده است: با توجه به موقعیت ویژ ه شهر هرات از نظر تبلیغ مکتب اهل بیت؟عهم؟، نیازمند یهای تبلیغیاین شهر چیست؟ امر تبلیغ در این شهر با توجه به ساختار مذهبی آن دارای چه آسیب هایی است؟ جهت رفع آسیب ها و یا بهبود امر تبلیغ در این حوزه جغرافیایی چه تمهیداتی می توان اندیشید؟در خصوص پیشینه تحقیق، با جستجویی که صورت گرفت، پژوهش مستقلی درموضوع مورد بحث مشاهده نشد. همچنین ازآنجا که نفس و ذات این موضوع کاربردیاست و بیشتر بر تحقیق میدانی استوار است تا منابع کتابخان های و از سویی منابع مکتوب پیرامون موضوع این نوشتار وجود نداشت، لذا عمده منابع اطلاعاتی از طریق پرسشنامه و مصاحبه و برخی از یادداشت های مبلغین تهیه و تنظیم شده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
127 تا 158
لینک کوتاه:
magiran.com/p2269221 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!