تعیین اولویت عوامل موثر بر میزان مشارکت و سرمایه گذاری بهره برداران شرکت های تعاونی حمایت از توسعه منابع طبیعی استان اردبیل

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

مشارکت و سرمایه گذاری ضعیف بهره برداران عرصه های منابع طبیعی در شرکت های تعاونی ایجاب می کرد تا تحقیقی در زمینه عوامل موثر و تعیین اولویت آنها صورت گیرد. در این تحقیق با بررسی منابع مختلف پژوهشی و تجربیات چندین ساله اجرایی و ترویجی بین بهره برداران مختلف روستایی و عشایری، سه عامل مهم آموزشی و ترویجی، اقتصادی و مسایل اجتماعی شناسایی و در قالب جامعه آماری اعضای هییت مدیره نه شرکت تعاونی منابع طبیعی شهرستان های استان مورد بررسی قرار گرفت. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی و اطلاعات موردنیاز از طریق پرسشنامه محقق ساخته و عملیات میدانی جمع آوری شد. روایی صوری و ضریب پایایی پرسشنامه به ترتیب توسط اساتید متخصص و فرمول آلفای کرونباخ به میزان 86/0 تایید و داده ها با استفاده از روش های آماری متناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. مقایسه میانگین امتیاز عوامل موثر نشان داد که جامعه آماری شهرستان های اردبیل، نمین، نیر و پارس آباد بالاترین اولویت را به عوامل ترویجی و اقتصادی در بالا بردن میزان مشارکت و سرمایه گذاری بهره برداران قایل شده اند. جامعه آماری شهرستان های اردبیل، نیر، خلخال و بیله سوار نیز بالاترین امتیاز تاثیرگذاری در موضوع تحقیق را به مسایل اجتماعی اختصاص داده اند. درحالت کلی، تجزیه واریانس اختلاف معنی داری را بین جامعه آماری شهرستان ها و عوامل تاثیرگذار در سطح اطمینان 99 درصد نشان داد. نتایج آزمون دانکن نشان داد که بیشترین تنوع نگرش ها/کمترین تشابه مربوط به مسایل اجتماعی و مشارکتی بوده و تنها در دو جامعه آماری شهرستان های بیله سوار و نیر اختلاف معنی دار مشاهده نگردید. طبق نتایج تحقیق، پیشنهاد می شود به جای تمرکز بر روی مقوله ترویج و آموزش، مسایل مختلف اجتماعی مانند اصلاح رفتار با ارباب و رجوع، بهره گیری از فرهنگ بومی منطقه، اصلاح ذهنیت منفی به تعاونی ها، آگاهی دهی در باره مزایای مشارکت و اعتماد سازی در بین مردم، به منظور جلب مشارکت و سرمایه گذاری بهره برداران در شرکت های تعاونی در اولویت قرار گیرد. در ادامه و با اولویت شهرستان های استان، زیربخش های آموزشی و ترویجی و اقتصادی از جمله آموزش های کاربردی، اصلاح اساسنامه تعاونی ها، واگذاری پروژه های اجرایی به تعاونی ها و درآمدزا نمودن مشاغل موجود در روستاها مورد توجه قرار گیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
72 تا 83
لینک کوتاه:
magiran.com/p2269394 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!