ساخت و اعتباریابی مقدماتی «مقیاس صرفه جویی برق مبتنی بر ارتقای جایگاه اجتماعی»

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

به نظر می رسد برای برخی از افراد، جایگاه اجتماعی عاملی اثرگذار بر میزان صرفه جویی برق است. هدف پژوهش حاضر، ساخت و اعتباریابی مقیاس صرفه جویی برق مبتنی بر ارتقای جایگاه اجتماعی بود. برای انجام پژوهش ابتدا با استفاده از نظریات مرتبط، اقدام به تهیه گویه های مقیاس شد. برای بررسی ویژگی های روان سنجی از نظر متخصصان و تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده شد و برای بررسی همسانی درونی مقیاس از شاخص آلفای کرونباخ بهره گرفته شد. تعداد گویه های اولیه، 20 گویه بود که بعد از بررسی توسط متخصصان به 13 گویه تقلیل یافت. حجم نمونه در بررسی اولیه برابر با 193 و در بررسی ثانویه 366 نفر بود که از ایرانیان کاربر فضای مجازی با شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. نتایج نشان داد که 9 گویه بار عاملی مطلوب برای سنجش عوامل را داشتند و مدل 2 عاملی بهترین برازش را با داده ها دارد. همچنین تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که بار عاملی 40/0 و بالاتر همه گویه ها، نشانگر قابلیت اعتماد کافی سازه ها بود. شاخص های به دست آمده در تحلیل عامل تاییدی هم بیانگر روایی بالای مقیاس بود. 1.93=χ2/df، 93/0=GFI، 95/0=AGFI، 025/0= RMR،92/0=NFI، 99/0=NNFI، 97/0=IFI، 97/0=CFI، 049/0=RMSEA. شاخص آلفای کرونباخ برای عامل اول 88/0 و برای عامل دوم 85/0 به دست آمد. این مطالعه از مفهوم سازی ارتباط انگیزه جایگاه اجتماعی و صرفه جویی برق حمایت کرد و شواهدی را در جهت معتبر بودن ابزار خود گزارش دهی که بر اساس این مفهوم سازی تهیه شده بود، فراهم کرد. به نظر می رسد برخورداری از صفات شخصیتی مانند حفظ تصویر اجتماعی و منزلت اجتماعی، دو بعد مرتبط با صرفه جویی در انرژی برق هستند.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 14
لینک کوتاه:
magiran.com/p2270440 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!