شناسایی و بررسی تنوع ژنوتیپی جدایه ‎های Erwinia amylovora عامل باکتریایی آتشک درختان دانه دار در استان همدان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

بیماری آتشک سیب و گلابی یکی از مهم ترین و مخرب ترین بیماری های درختان میوه دانه دار است که هرساله خسارات فراوانی را به باغات میوه وارد می نماید. جهت شناسایی و تعیین تنوع ژنوتیپی عامل بیماری آتشک، نمونه های دارای علایم مشکوک به آتشک از باغات درختان میوه دانه دار جمع آوری گردید. درمجموع تعداد 34 جدایه جداسازی و با توجه به نتایج آزمون های فنوتیپی، بیوشیمیایی، بیماری زایی و استفاده از آغازگرهای اختصاصی Ea71، به عنوان Erwinia amylovora شناسایی شدند. به منظور بررسی تنوع ژنوتیپی جدایه های عامل بیماری، از آزمون rep-PCR با استفاده از آغازگرهای ERIC و BOX استفاده شد. با توجه به واکاوی داده های حاصل از rep-PCR، جدایه ها در سطح 77 درصد به سه گروه تقسیم شدند. همچنین بر اساس تجزیه وتحلیل عددی داده های حاصل از بررسی تنوع فنوتیپی و بیوشیمیایی توسط نرم افزار Ntsys-pc 2.02، جدایه ها در سطح 89 درصد باهم شباهت نشان دادند و جدایه های به دست آمده از یک میزبان و یک منطقه در یک گروه و یا گروه های بسیار نزدیک به هم قرار گرفتند. به طورکلی نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که جدایه های باکتری E. amylovora، یکنواخت بوده و شباهت خیلی بالایی با یکدیگر دارند.

زبان:
فارسی
صفحات:
19 تا 34
لینک کوتاه:
magiran.com/p2270962 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!